Haberler

Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sistemi (Den-İz)

Bilindiği üzere; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 11’inci maddesi uyarınca sağlık hizmeti sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemler Sağlık Bakanlığınca denetlenmektedir. 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 355’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde uyarınca Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne verilen sağlık tesisleri ve bu tesislerde sunulan sağlık hizmetlerinin denetimi ve idari yaptırım uygulanması yetkisi 7/11/2017 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönergenin 8 inci maddesinin (ç) fıkrası ve aynı Yönergenin eki (Ek-II) “İl Sağlık Müdürlüğü Başkanlıkları, Birim Adları ve Görev Tanımları” başlıklı kısmının C bendi çerçevesinde il ve ilçelerde sağlık müdürlükleri eliyle yürütmektedir. İl Sağlık Müdürlüklerince yürütülen denetim süreçlerinin izlenebilir, değerlendirilebilir ve raporlanabilir olması ve bu sayede sağlık hizmet sunum kalitesi ve güvenirliğinin artırılması amacıyla denetim süreçlerinin tamamında dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.  Bu hedef doğrultusunda, “Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sistemi, kısaca (Den-İz)” adı altında projelendirilen dijital denetim sistemi kapsamında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Denetim ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı işbirliği ile yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup ülke genelini kapsayacak şekilde 81 ilde
uygulamaya geçirilerek denetimlerin 81 il sağlık müdürlüğünce Den-İz Sistemi üzerinden yürütülmesi Bakanlık Makamının 30/09/2021 tarihli ve E-794 sayılı Oluru (Ek-1) uyarınca uygun görülmüştür.

A-Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sistemi (Den-İz)’nin Uygulamaya Konulması:
Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sistemi (Den-İz) ilk aşamada; özel sağlık tesislerinin olağan (rutin) denetimleri ile ihbar ve şikâyetlere istinaden veya yazılı ve görsel basın, işitsel yayınlar, sosyal paylaşım siteleri, elektronik ortam ve benzeri iletişim kanallarında ilgili mevzuat ve Bakanlıkça belirlenen politika ve düzenlemelere aykırı olan bildirim ve faaliyetlere istinaden gerçekleştirilecek olağandışı denetimlerde ülke genelinde İl Sağlık Müdürlükleri denetim ekipleri tarafından kullanılmak üzere 01/01/2022 tarihi itibariyle uygulamaya geçirilecektir.

B-Den-İz Sistemi Kapsamında Gerçekleştirilecek Denetim Süreçleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından verilen izin, uygunluk belgesi veya ruhsat ile faaliyet gösteren tüm sağlık kurum, kuruluş ve müesseseleri ve buralarda sunulan sağlık hizmetlerinin olağan (rutin) ve olağan dışı denetimlerini,
b) Yetkisiz, izinsiz veya ruhsatsız sağlık hizmeti sunumuna konu olan kişi, kurum, kuruluş ve müesseselerinin denetimini,
c) Sağlık alanında usulsüz olarak yapılan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin denetimini,
ç) Denetimlerde tespit edilen usulsüz ve aykırı uygulamalar hakkında idari yaptırım uygulanması ile adli makamlara, ilgili diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlara bildirim süreçlerini, kapsayacaktır.

C-Den-İz Sistemi Kapsamında Bakanlıkça Yürütülen/Yürütülecek İş ve İşlemler:
a) Den-İz Sistemine sorunsuz giriş yapılması ve denetim süreçlerinin denetleyiciler tarafından etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla sistemin uygulama usul esaslarını, aşama ve süreçlerini animasyonlu video ile tanımlayan 8 adet “Uygulama /Tanıtım/Eğitim Videosu” hazırlanarak ilgili dokümanları ile birlikte www.deniz.saglik.gov.tr adlı kendi internet sitesine yüklenmiş olup kullanıma hazırdır.
b) Sağlık tesislerine yönelik gerçekleştirilecek denetimlerde uygulama birliği sağlanmak, denetimlerin planlanan hedeflere, mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyumunun sağlanma noktasında rehberlik etmek amacıyla hazırlanan “Denetimlerin Planlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Denetim Süreçlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Denetimlerde Elektronik İmza Kullanılması, Denetimler Esnasında Sağlık Tesislerinin Yükümlülükleri, Denetim Faaliyetlerinin Sözleşmeli İl Yöneticilerinin Performans Değerlendirmesine Etkisi, İdari Yaptırım Süreçlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” başlıklı 6 adet video hazırlanarak www.deniz.saglik.gov.tr adlı internet sitesinde “Videolar” başlığı altına yüklenmiş olup kullanıma hazırdır.
c) Den-İz Sistemi web uygulamasının etkin ve sorunsuz kullanımını sağlamak amacıyla “Kullanım Kılavuzu (Ek-2)” ve “Bilgilendirme Broşürleri (Ek-3, Ek-4)” hazırlanmış ve işbu yazı ekine konulmuştur.
ç) Sistemin gelişen ve değişen durumlara göre süreklilik arz edecek şekilde iyileştirilmesi, güncellenmesi ve sisteme entegre edilmesi, bakım ve destek gereksinimlerinin aksaklığa mahal verilmeksizin süratle karşılanması, denetim aşamalarında denetleyicilerden gelen hata ve taleplerin süratle değerlendirilerek anında giderilmesi amacıyla Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde “Denetim ve İzleme (Den-İz) Birimi” kurulmuştur.
d) Den-İz Sistemi’nin uygulama süreci ile ilgili tüm soru ve destek taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çağrı Merkezi’ne “0 (312) 248 51 51” numaralı telefondan ulaşılabilecek olup WEB aracılığı ile (www.yazilimdestek.saglik.gov.tr) denetleyiciler tarafından oluşturulan soru/destek taleplerine ait kayıtların hızlı bir şekilde cevaplanmasını sağlayan Yazılım Destek Sistemine entegre edilmiştir.
e) Den-İz Sistemi içeriğinde; sağlık tesisleri yönetimleri (muayenehaneler hariç) tarafından Bakanlığımızca hazırlanan ve ilgili mevzuatında tanımlanmış denetim formları kullanılarak kendi tesislerinin ve faaliyetlerinin kendileri tarafından denetlenerek denetimler öncesi sağlık tesislerine kendi durumlarını görme ve
önceden giderme imkânı veren “Öz Denetim Modülü” geliştirilmiştir. Sağlık tesislerinin Den-İz Sisteminde “Öz Denetim” modülüne giriş yapabilmeleri için Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce (Denetim ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı) ilgili sağlık tesisi mesul müdürü adına kullanıcı tanımlaması yapılacaktır.
f) Den-İz Sistemine, www.deniz.saglik.gov.tr adlı internet adresinden Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce (Denetim ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı) verilecek yetkiye binaen Bakanlık yetkilileri ile il sağlık müdürlüklerindeki ilgili görevli, denetleyici ve yetkililerin saglik.gov.tr uzantılı kurumsal e-posta adresleri ve kendi e-posta şifreleri ile giriş yapmaları sağlanacaktır.
g) Tüm sağlık tesislerine ait “Faaliyet İzin Belgesinin I. ve II. Kısımlarında yer alan bilgiler ile Personel, Cihaz ve Yatak Bilgileri” Den-İz Sistemine entegre edilmiş olup denetim esnasında bu bilgilere Sistem üzerinden anında ve kolaylıkla ulaşılabilecektir.

Ç-İl Sağlık Müdürlüklerinin Yükümlülükleri:
a) İl Sağlık Müdürleri; 30/09/2021 tarihli ve E-794 sayılı Bakanlık Oluru gereği 01/01/2022 tarihi itibariyle sağlık tesislerine yönelik olarak gerçekleştirecekleri özel sağlık tesislerinin olağan (rutin) ve olağandışı denetimlerin Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme (Den-İz) Sistemi üzerinden herhangi bir aksaklığa mahal verilmeden sorunsuz olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.
b) Den-İz Sisteminin eksiksiz bir şekilde kullanılabilmesi ve uygulanabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek denetleyiciler için denetimlerde kullanılmak üzere gerekli olan teknik ekipman (tablet/mobil telefon/dizüstü bilgisayar vb. mobil cihazlar) ve güvenlikli elektronik imza (e-imza) gereksinimlerini 31.12.2021 tarihine kadar tamamlanmasını sağlamakla yükümlüdür.
c) Den-İz Sistemi üzerinden gerçekleştirilen sağlık tesisleri ve sağlık hizmet sunumu denetimlerinde denetim sonuç tutanaklarının ilgili sağlık tesisleri yönetimleri tarafından 5070 sayılı, Elektronik İmza Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında ıslak imzay eşdeğer hukuki geçerliliği olan e-imza prosedürü ile imzalanmasının sağlanabilmesi için “Güvenli Elektronik İmza” uygulamasına geçilmesine ilişkin iş ve işlemlerin en geç 31/12/2021 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini illerinde faaliyet gösteren tüm özel sağlık tesislerine yazılı olarak ve imza karşılığında tebliğ ve sürecin takibinden sorumludur.

ç) İl Sağlık Müdürlüklerinin; illerindeki faal tüm özel sağlık tesislerinin yıllık olağan denetim planlarını her bir sağlık tesisi için ayrı olmak üzere ve ilgili mevzuatında belirtilen yıllık denetim sayılarını dikkate alarak hazırlamaları ve 31.01.2022 tarihinden önce Den-İz Sistemine girişini yapmaları zorunludur. Denetim Planlarının sisteme girilmesi ile ilgili süreçler Bakanlığımızca hazırlanan Kullanım Kılavuzu (Ek-2) ve deniz.saglik.gov.tr adresine yüklenen “Videolar/Denetim Planlaması Nasıl Yapılır?” ile “Videolar/Denetim Planlamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” isimli videolarda detaylı olarak mevcuttur.
d) İl Sağlık Müdürlükleri tarafından; Den-İz Sistemi kullanıcı tanımlamasının yapılması amacıyla, Bakanlık Makamının 11.07.2017 tarih ve 51275 sayılı onayı ile yürürlüğe konulan ve 09.10.2019 tarihli ve 13461 sayılı onay ile revize edilen “Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge” kapsamında İl Sağlık Müdürlükleri Sağlık Hizmetleri Başkanlıkları bünyesinde kurulmuş olan “Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi” personeli (Denetim Birimi bulunmayan İ8 ve İ9 illerinde ilgili birim personeli), denetleyiciler ve ilgili yöneticilerin belirlenerek güncel iletişim bilgilerinin yazımız ekine konulan “İl Sağlık Müdürlüğü İletişim Bilgi Formuna (Ek-5)” uygun olarak 15 Aralık 2021 tarihinden önce resmi yazı ile ve ayrıca deniz@saglik.gov.tr adresine (Microsoft Excel formatında) elektronik ortamda Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

D)Sağlık Tesislerinin Yükümlülükleri:
a) Sağlık tesisleri, denetimlerin; denetim süresince Bakanlığımızca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yürütülmesi ve sonuçlandırılması için denetim ekibine gerekli kolaylığı sağlamak, denetim ile ilgili olan tüm bilgi ve belgeleri denetim ekibine göstermek, talep halinde vermek, incelenmesine yardımcı olmak, gerektiğinde bilgi güvenliğini sağlayarak teknik destek sağlamak ve denetim ekibine anlaşılır ve doğru bilgi vermekle yükümlüdür.
b) Denetim ekibine, denetim esnasında ilgili sağlık tesisi yetkilisi refakat etmek ve denetim süresince; denetim ekibinin sağlık tesisi içindeki güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
c) Den-İz Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek denetimlerde; denetim sonuç tutanaklarının karşılıklı olarak e-imza prosedürü ile imzalanabilmesi için sağlık tesisleri yöneticilerinin (Mesul Müdür/Mesul Müdür Yardımcısı/Sağlık Tesisi Yetkilisi vs.) 31/12/2021 tarihine kadar güvenli elektronik imzalarını (e-imza) temin etmesi ve İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi vermesi zorunludur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir