Yönergeler

Türk Dişhekimleri Birliği Eğitmen Dişhekimleri İle Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitim Çalışmaları Yönergesi

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

EĞİTMEN DİŞHEKİMLERİ İLE TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ

 (16-17 Aralık 2009 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

            Amaç
            MADDE 1
– (1) Bu Yönergenin amacı; ağız, diş sağlığının korunması ve ağız, diş hastalıklarının sıklığının azaltılması için topluma yönelik olarak yapılacak eğitim çalışmalarında görev alacak dişhekimlerinin eğitimi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

            Kapsam
            MADDE 2– (1) Kamu kurumlarında çalışan dişhekimlerine kurumlarınca verilen görevler dışında toplu alanlarda yapılacak ağız diş sağlığı eğitim çalışmalarını ve bu çalışmalara katılacak dişhekimlerini kapsar.

            Dayanak 
            MADDE 3– (1) Bu yönerge 3224 sayılı kanunun 26. maddesine ve 10. Olağan Genel Kurul kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar
            MADDE 4– (1) Bu yönergedeki tanımlamalar; 

            Birlik   : Türk Dişhekimleri Birliği`ni,

            Oda    : Dişhekimleri Odalarını,

            Eğitmen Dişhekimi : Birlik tarafından bizzat yapılan veya Birlik tarafından onaylanan eğitim programlarına katılımları sonrasında belgelendirilen dişhekimini,

            Sertifika: Eğitmen dişhekimi belgesini,

 ifade eder.

            Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Programına Katılma Koşulları

            MADDE 5– (1) (Mülga : 14/04/2010 MYK Kararı) 

            (2) Program, doğrudan Birlik tarafından düzenlenebileceği gibi Birlik`in onayı ile Odalar tarafından da düzenlenebilir.

            (3) Programın süresi, kapsamı ve yöntemi önceden belirlenerek ilan edilir.

            (4) Programın tamamına katılan dişhekimlerine Birlik Merkez Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanmış Sertifika verilir.

            Sertifikanın Geçerliliği

            MADDE 6- (1) Sertifikayı aldığı tarihten itibaren beş yıl içinde, Birlik ve Oda tarafından açılan sürekli eğitim etkinliklerinden hiçbirine katılmayan dişhekiminin sertifikası askıya alınır. Bu tarihten sonra ilk katıldığı sürekli eğitim programından sonra askıya alma işlemi kaldırılır. İki yıl süreyle askıda kalan sertifika iptal edilir. Sertifikası iptal edilen dişhekimleri yeniden Eğitmen Dişhekimi Eğitimine Programına katılarak sertifika alabilir.

            Sağlık Eğitim Çalışmalarına Katılma Koşulları

            MADDE 7– (1) Toplu alanlarda verilen ağız ve diş sağlığı eğitim çalışmaları gönüllülük temelinde sürdürülen çalışmalardır.

            (2) Bu çalışmalarda eğitici olarak yer alabilmek için Sertifika almış olmak gerekir.

            Toplu Alanlarda Yapılacak Sağlık Eğitim Çalışmalarının Kuralları

            MADDE 8– (1)

            a)Toplu alanlarda yapılacak sağlık eğitim çalışmalarından en az on gün önce Oda`ya bilgi verilir. Bilgi verme sorumluluğu eğitimi düzenleyen ve/veya eğitimde görev alan dişhekimine aittir.

            b)Eğitim çalışmalarında kullanılacak kitapçık, broşür gibi gereçler Birlik Merkez Yönetim Kurulu onayından sonra kullanılır.

            c)Eğitim çalışmaları hiçbir şekilde sağlık kurum veya kuruluşları ya da muayenehanelere hasta yönlendirmek amacıyla yapılamaz. Eğitim çalışmalarında kişi veya kurumların reklamı niteliğindeki tutum ve davranışlara kesinlikle izin verilmez.  

            Eğitim Çalışmaları

            MADDE 9– (1) Eğitim çalışması aşağıdaki gruplara yönelik olarak yapılabilir:

            a)0-15 yaş grubuna yönelik eğitim,
            b)Erişkin eğitimi,
            c)Özel gruplara (zihinsel engelli çocuklar, diyabet hastaları, oral kanser hastaları, hamileler vb.) yapılacak eğitim.

            Eğitim Çalışmasının İçeriği

            MADDE 10-  (1) Topluma yönelik verilecek ağız diş sağlığı eğitim programı teorik ve uygulamalı olarak yapılır.

            a) Teorik Eğitim
            –     Sağlık ve sağlığın korunması,
            –     Öğrenme aşamaları,
            –     Değerlendirme ve durum analizleri,
            –     Görsel materyaller,

            b) Uygulamalı Eğitim
            –     Klinik tespit
            –     Standart ağız bakımı ve
            –     İndekslerin değerlendirilmesini kapsar.

            Yürürlükten Kaldırma

            MADDE 11- (1) 01.12.2005 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe girmiş olan Türk Dişhekimleri Birliği Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitim Çalışmaları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

            Yürürlük

            MADDE 12- (1) Bu Yönerge Birlik Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Birlik ve Odaların Yönetim Kurulları yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir