Yönetmelikler

Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete
Tarih: 03.02.2015; Sayı : 29256
YÖNETMELĠK
Sağlık Bakanlığından:
AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI HĠZMETĠ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK
KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla,
mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip olan diş hekimlerinin münferiden ve
müştereken ağız ve diş sağlığı hizmeti verdikleri muayenehanelerin, özel ağız ve diş sağlığı
poliklinikleri ile merkezlerinin açılması, faaliyetleri, denetimleri, faaliyetlerine son verilmesi ve
diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; diş hekimlerinin mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere
münferiden ve müştereken açtıkları ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen muayenehane ve özel ağız
ve diş sağlığı poliklinikleri ile merkezleri, bu kuruluşları açıp işletme yetkisine sahip kişileri ve bu
kuruluşlarda çalışanları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet
ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun hükümlerine, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ile Ek 11 inci maddesine ve
11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ADSM: Özel ağız ve diş sağlığı merkezlerini,
b) A tipi ADSM: Mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan birden fazla diş hekimi/uzman
ortaklığı veya en az % 51 hissesi diş hekimi/uzman ortaklığı bulunan tüzel kişiler tarafından açılan
hizmet birimleri doğrudan birbiriyle bağlantılı olacak şekilde oluşturulan ve bu Yönetmelik ile
belirlenen asgari şartları taşıyan sağlık kuruluşunu,
c) A tipi poliklinik: En az iki diş hekimi tarafından müştereken açılabilen ve işletilebilen, hizmet
birimleri doğrudan birbiriyle bağlantılı olacak şekilde oluşturulan ve bu Yönetmelik ile belirlenen
asgari şartları taşıyan sağlık kuruluşunu,
ç) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
d) Diş hekimi:1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a göre
mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip serbest çalışan diş hekimlerini,
e) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
f) Müdürlük: İl sağlık müdürlüklerini,
g) Ruhsatname: Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen muayenehaneleri, poliklinikleri
ve ADSM’lerin bu Yönetmeliğe uygun olduğuna ve faaliyet gösterebileceğine dair Müdürlük
tarafından düzenlenen belgeyi,
ğ) Sağlık kuruluşu: Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen muayenehaneleri, poliklinikleri
ve ADSM’leri,
h) Teknik inceleme ekibi: Sağlık kuruluşunun ruhsatlandırılması amacıyla bu Yönetmelikteki
şartları taşıyıp taşımadıklarının incelenmesi için illerde teşkil olunan ekibi,
ı) Uzman: Diş hekimliği uzmanlık mevzuatına göre uzman diş hekimi unvanını haiz kişileri,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Sağlık KuruluĢlarının Türleri ve Açabilecek KiĢiler
Sağlık kuruluĢlarının türleri
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kuruluşları A tipi ADSM, A tipi poliklinik ve
muayenehaneden oluşur.
Muayenehane
MADDE 6 – (1) Muayenehane, bir diş hekimi/uzman tarafından mesleğini serbest olarak icra
etmek üzere şahıs adına açılan, bu Yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan sağlık
kuruluşudur. Şirket tarafından muayenehane açılamaz.
Poliklinik ve ADSM
MADDE 7 – (1) B tipi poliklinik, bu Yönetmelikten önce ruhsatlandırılan ve en az iki diş hekimi
tarafından müştereken işletilen sağlık kuruluşudur.
(2) B tipi ADSM bu Yönetmelikten önce ruhsatlandırılan mesleğini serbest icra etmek hak ve
yetkisi olan birden fazla diş hekimi/uzman ortaklığı tarafından işletilen sağlık kuruluşudur.
(3) A tipi poliklinik en az iki diş hekimi/uzman kadrosuyla açılır ve en az iki diş üniti bulunur. A Tipi
ADSM en az beş diş hekimi/uzman kadrosuyla açılır ve en az beş diş üniti bulunur.
(4) ADSM ortağı olan diş hekiminin ölümü halinde, eşi veya çocukları varsa bunlar hesabına en
fazla beş yıl; varisler arasında eş veya çocuk yok ise, diğer mirasçılar hesabına en fazla bir yıl
süreyle, mesul müdür sorumluluğu altında ADSM’nin işletilmesine izin verilir. Ölen diş hekimi aynı
zamanda mesul müdür ise, en geç on beş iş günü içinde durum Müdürlüğe bildirilir ve 14 üncü
madde hükümlerine göre işlem yapılır.
(5) Poliklinik ortaklarından olan bir diş hekiminin ölümü ve iki veya daha fazla diş hekiminin
poliklinik faaliyetlerini devam ettirmeleri halinde dördüncü fıkraya göre işlem yapılır. Tek diş
hekimi kalması halinde, üç ay içinde diş hekimi ortak bulunamaz ise poliklinik faaliyetine son
verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bina Durumu, Ruhsatname ve Teknik Ġnceleme Ekibi
Bina durumu
MADDE 8 – (1) A tipi ADSM, müstakil binalarda veya binanın girişinden itibaren tüm bölümleri
asansör ve merdiven kullanımı dâhil bütünlük ve müstakiliyet arz eden kısmında da kurulabilir.
Binanın müstakiliyet arz eden kısmında kurulması halinde, yangın kaçış merdivenlerine ulaşıma
dair uygunluk aranır. Hizmet birimlerinin, doğrudan birbiriyle bağlantılı ve bitişik konumda olması
zorunludur.
(2) Müstakil binada ise, sağlık kuruluşu kaydının gösterildiği yapı kullanma izni belgesinin olması;
müstakil binada değil ise, ilgili mevzuata göre binada A Tipi ADSM açılabilmesinin mümkün
olması ve binanın yapı kullanma izni belgesinin bulunması gerekir.
(3) A tipi ADSM’lerde, ilgili belediyeden 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Otopark Yönetmeliği hükümlerine göre yeterli otopark ihtiyacının karşılandığına dair
belge alınır.
(4) Müdürlük, ADSM projelerini bu Yönetmelikte yer alan fiziki standartlar ve birimlere uygunluk
bakımından değerlendirir.
(5) Ruhsatlandırılmış ADSM’lerde Bakanlığın veya Müdürlüğün izni alınmak ve binanın imar
mevzuatına uygun olarak kullanımına izin verilen toplam brüt alanını değiştirmemek kaydıyla,
taşıyıcı unsuru etkilemeyen nitelikteki esaslı tadilat gerektirmeyen tadilat ve tamiratların yapılması
halinde, gerektiğinde yangın ve deprem yönünden uygunluğunun da sağlanması koşuluyla
Belediyeden proje onayı aranmaksızın ruhsata esas son proje üzerinde değişiklik yapılmasına
izin verilir.
(6) ADSM bünyesinde, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve içerisindeki bir
bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz veya herhangi bir
şekilde devredilemez.
(7) ADSM, hasta ve hasta yakınları ile çalışanlara hizmet vermek üzere kafeterya, kantin gibi
birimler işletilebilir veya bunları işlettirebilir. Bu türden kısımlar, tıbbi hizmet birimlerinin bulunduğu
yerlerde ve hizmet sunumunu engelleyecek şekilde kurulamaz.
(8) ADSM’ler merkezî veya kat kalorifer sistemi veya elektrikli ısıtma sistemi ile ısıtılır. Bölge ve
mevsim şartlarına göre merkezi soğutma veya split klima sistemi kurulur.
(9) Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli
güneş ışığı ile birlikte enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır. Muayene
odalarının aydınlatılması mutlaka gün ışığı ile sağlanır. ADSM içerisinde ortama gaz ve duman
verebilecek ısıtma araçları kullanılamaz.
(10) A tipi poliklinikler, aşağıdaki şartları taşıyan binalarda kurulur:
a) Müstakil binada değil ise, mutlaka ayrı bir poliklinik girişi olmak zorundadır.
b) Müstakil binada ise, sağlık kuruluşu kaydının gösterildiği yapı kullanma izni belgesinin olması;
müstakil binada değil ise, ilgili mevzuata göre binada poliklinik açılabilmesinin mümkün olması ve
binanın yapı kullanma izni belgesinin bulunması gerekir.
c) Hizmet birimlerinin aynı bina içerisinde, doğrudan birbiriyle bağlantılı ve bitişik konumda olması
zorunludur.
ç) Poliklinikler merkezî veya kat kalorifer sistemi veya elektrikli ısıtma sistemi ile ısıtılır. Bölge ve
mevsim şartlarına göre merkezi soğutma veya split klima sistemi kurulur.
d) Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli
güneş ışığı ile birlikte enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır. Muayene
odalarının aydınlatılması mutlaka gün ışığı ile sağlanır. Poliklinik içerisinde ortama gaz ve duman
verebilecek ısıtma araçları kullanılamaz.
Muayenehane standardı
MADDE 9 – (1) Muayenehanelerin hastaların, yaşlıların ve engellilerin ağız ve diş sağlığı
hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde karşılanması amacıyla taşıyacakları şartlar aşağıda
belirtilmiştir.
a) Yeterli şekilde gün ışığı ile aydınlatılan ve havalandırılan, en az 12 metrekare kullanım alanına
sahip muayene odası bulunur. Hasta mahremiyetinin korunması ve uygun şartlarda muayenenin
sağlanması için ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler, uygun araç, gereç ve
donanım ile lavabo bulunur.
b) Tek diş hekimi için en az 10 metrekare büyüklüğünde, birden fazla her diş hekimi için ilave 5
metrekare olmak üzere hasta bekleme salonu bulunur. Bekleme salonu sekreter hizmet alanı
olarak da kullanılabilir.
c) Hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş arşiv mahalli bulunur.
ç) Bekleme salonuna koridorla bağlantılı, içerisinde el yıkama bölümü ve gerekli hijyen şartlarını
sağlayacak malzemeler bulunan tuvalet bulunur.
d) Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli
güneş ışığı ile birlikte enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır.
Muayenehane içerisinde ortama gaz ve duman verebilecek ısıtma araçları kullanılamaz.
e) Muayenehanede gerekli görülmesi halinde ağız ve diş sağlığı teknikeri, sekreter ve temizlik
görevlisi istihdam edilebilir.
f) Muayenehanede teşhis ve tedavi edilenler ile çalışanlar için hasta ve çalışan güvenliğinin
sağlanması ve korunmasına ilişkin mevzuata uygun tedbirler alınır.
g) Bodrum katlar dâhil kat adedi 4 ve daha fazla olan binalarda muayenehane açılması halinde
asansör bulunması zorunludur.
ğ) Muayenehanenin zemini kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzeme ile kaplanır.
h) Muayenehanede teşhis ve tedavi edilenler ile çalışanlar için hasta ve çalışan güvenliğinin
sağlanması ve korunmasına dair ilgili mevzuatta belirtilen tedbirler alınır.
(2) Her diş hekimi için birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlarda ayrı muayene odası
bulunması kaydıyla aynı dairede birden fazla diş hekimi muayenehane faaliyeti gösterebilir. Bu
durumda her bir diş hekimi için ayrı ruhsatname düzenlenir.
A tipi polikliniklerde zorunlu tıbbi hizmet birimleri
MADDE 10 – (1) A tipi polikliniklerde aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bulunur:
a) En az yirmi metrekare büyüklüğünde rahat kullanıma uygun şekilde döşenmiş hasta bekleme
salonu bulunur. Orta koridor bekleme amaçlı kullanılacak ise genişliği asgari üç metre olur.
b) Her ünit için asgari 12 metrekare yüzölçümünde ayrı düzenlenmiş yeterli şekilde aydınlatılan
ve havalandırılan poliklinik odası bulunur. Oda içinde diş üniti, kapaklı alet dolabı, gerekli teçhizat
ve lavabo bulunur. Kompresör aynı odada ise kompresörün ses izolasyonu yapılır ve dışarıya ses
vermez. Temiz ve pis su tesisatı kurulur, bu tesisat görünür ve hareketi engelleyici olmaz.
c) Hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş arşiv mahalli bulunur.
ç) Çalışan bütün personel için binanın durumuna ve çalışan sayısına göre yeterli miktarda erkek
ve kadın için ayrıayrı olmak üzere soyunma-giyinme yerleri ile tuvalet ve lavabo bulunur. Çalışan
personel için dinlenme odası oluşturulur.
d) Bekleme salonuna koridorla bağlantılı, içerisinde el yıkama bölümü ve gerekli hijyen şartlarını
sağlayacak malzemeler bulunan ve kapısı dışarı doğru açılan erkek ve kadın tuvaleti
bulundurulur. Engellilerin kullanımına uygun en az bir tuvalet düzenlenir.
e) Tüm oda ve birimlere ait kapılarında, söz konusu oda veya birimin ne amaçla kullanıldığını
bildirir tabela bulunur.
f) Poliklinik giriş katta değilse, kuruluşun bulunduğu binada hastanın tekerlekli sandalye ile
taşınmasını sağlayacak şekilde ilgili mevzuatına uygun asansör olması gerekir. Merdiven ve
sahanlık ölçüsü en az 1,20 metre olması gerekir. Merdiven rıhtlarının engellilerin çıkışını
zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir.
g) Yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre yetkili merciden belge
alınması zorunludur.
ğ) Polikliniğin girişinde tekerlekli sandalye için en çok % 8 eğimli rampa oluşturulur.
h) Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli
güneş ışığı ile birlikte enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır. Merkezî veya
kat kalorifer sistemi veya elektrikli ısıtma sistemi ile ısıtılır.
ı) Hasta kullanımına ait tüm kapıların tekerlekli sandalye geçişine uygun genişlikte olması gerekir.
i) Polikliniklerin hasta kullanım alanları zemini kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir
malzeme ile kaplanır.
j) Poliklinikte teşhis ve tedavi edilenler ile çalışanlar için hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması
ve korunmasına dair ilgili mevzuatta belirtilen tedbirler alınır.
A tipi ADSM’lerde zorunlu tıbbi hizmet birimleri
MADDE 11 – (1) A tipi ADSM’lerde aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bulunur:
a) En az yirmibeş metrekare büyüklüğünde rahat kullanıma uygun şekilde döşenmiş hasta
bekleme salonu bulunur. Orta koridor bekleme amaçlı kullanılacak ise genişliği asgari üç metre
olur.
b) Her ünit için asgari 12 metrekare yüzölçümünde ayrı düzenlenmiş yeterli şekilde aydınlatılan
ve havalandırılan poliklinik odası bulunur. Oda içinde diş üniti, alet dolabı, gerekli teçhizat ve
lavabo bulunur. Kompresör aynı odada ise kompresörün ses izolasyonu yapılır ve dışarıya ses
vermez. Temiz ve pis su tesisatı bulunur ve bu tesisat görünür ve hareketi engelleyici olamaz. Diş
malzemelerinin muhafaza edilebilmesi için dolaplar kapaklı olur.
c) A tipi ADSM’lerde genel anestezi müdahale ünitesi bulunması zorunludur.
1) Genel anestezi müdahale ünitesinde yarı steril, steril ve tam steril alanlar oluşturulur. Genel
anestezi müdahale salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu steril alanlarında, pencere ve kapılar
dış ortama açılmaz ve bu alanlarda tuvalet bulunmaz.
2) Steril koridorda en az bir adet genel anestezi müdahale salonu, hasta odası özelliklerinde
uyandırma (postoperatif) ve hazırlama (preoperatif) odası bulunur. Genel anestezi müdahale
salonlarının her birinde sadece bir ameliyat masası bulunur.
3) Genel anestezi müdahale ünitesi steril koridorunda el yıkama lavabosu bulunur.
4) Genel anestezi müdahale ünitesi duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye
uygun antibakteriyelmalzemeler kullanılarak yapılır.
5) Genel anestezi müdahale ünitesi sterilizasyon şartlarını taşır ve genel anestezi müdahale
salonları tam sterilalanlardır. Genel anestezi müdahale salonlarında toz ve mikrop barındıracak
girinti-çıkıntı olmaz. Genel anestezi müdahale salonlarının kullanım alanı en az otuz metrekare,
kısa kenarı en az beş metredir, net kullanım alanı içinde kolon ve benzeri hareket kısıtlılığına
sebep verecek yapılaşma ile çalışma ekibinin hareket kısıtlılığına ve sirkülasyonuna engel bir
durum olmaması gerekir.
6) Genel anestezi müdahale salonlarının her noktasında taban-tavan arası net yüksekliğinin
havalandırma kanalları ve hepafiltreler hariç asma tavan altı net yükseklik en az üç metre ve
genel anestezi müdahale ünitesi kısmında bulunan koridor genişliğinin en az iki metre olması
gerekir.
7) Personel giyinme odaları erkek ve kadın için ayrı olmak üzere içlerinde tuvalet-duş mahalleri
olan kirli koridordan girip steril koridora açılacak şekilde düzenlenir. Personel giyinme odaları
yarı steril alanda bulunur.
8) Genel anestezi müdahale salonunun, hepafiltreli hijyenik klima sistemi ile iklimlendirilmesi ve
havalandırılması gerekir.
9) Genel anestezi müdahale salonlarının içinde sabit dolap bulunmakta ise gömme ya da tavana
kadar birleştirilmiş ve üzerinde toz barındırmayacak niteliktedir.
10) Sterilizasyon ünitesinde kirli malzeme girişi-yıkama bölümü, ön hazırlık-paketleme bölümü ve
sterilizasyon işlemi-steril malzeme çıkış bölümleri bulunan merkezî sterilizasyon ünitesi bulunur.
Kirli alanlar ile temiz alanlar arasında sadece malzeme geçişi olması ve bu iki alanın çift yönlü
otoklav ile bölünmesi gerekir. Tek yönlü otoklavın kullanıldığı durumlarda cihaz temiz bölümde
bulunmak zorundadır. Sterilizasyon ünitesi hem genel anestezi müdahale salonu sterilkoridoru
hem de genel koridor ile bağlantılı olur. Kirli bölümüne genel koridordan giriş-çıkış; temiz
bölümüne de sterilkoridordan giriş-çıkış olması gerekir. Ancak, merkezi sterilizasyon
ünitesi; steril malzeme transferinin steriliteyibozmayacak şekilde planlanması durumunda
ameliyathaneden bağlantısız olabilir. Sterilizasyon ünitesinin oluşturulmaması halinde
sterilizasyon hizmeti, hizmet alımı yoluyla karşılanır.
ç) Hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş arşiv ve büro mahalli bulunur.
d) Çalışan bütün personel için binanın durumuna ve çalışan sayısına göre yeterli miktarda erkek
ve kadın için ayrıayrı olmak üzere soyunma-giyinme yerleri ile tuvalet ve lavabo bulunur. Çalışan
personel için dinlenme odası oluşturulur.
e) Bekleme salonuna koridorla bağlantılı, içerisinde el yıkama bölümü ve gerekli hijyen şartlarını
sağlayacak malzemeler bulunan ve kapısı dışarı doğru açılan erkek ve kadın tuvaleti
bulundurulur. Engellilerin kullanımına uygun en az bir tuvalet düzenlenir.
f) Radyasyondan korunmaya yönelik gerekli önlemlerin alındığı; periapikal röntgen cihazı için en
az 6 metrekare genişliğinde; panoramik röntgen cihazı için 9 metrekare genişliğinde röntgen
odası bulunur.
g) Tüm oda ve birimlere ait kapılarında, söz konusu oda veya birimin ne amaçla kullanıldığını
bildirir tabela bulunur.
ğ) ADSM’nin hasta kullanım alanlarının zemini kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir
malzeme ile kaplanır.
h) ADSM’de teşhis ve tedavi edilenler ile çalışanlar için hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması
ve korunmasına dair ilgili mevzuatta belirtilen tedbirler alınır.
Merdiven, koridor, jeneratör ve asansörler
MADDE 12 – (1) A tipi ADSM’lerde;
a) Katlar arası merdivenin sahanlık ölçüsü en az 1,20 metredir. Merdiven rıhtları engellilerin
çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir.
b) Hasta dolanımının olduğu tüm koridorların genişlikleri en az iki metredir.
c) Otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az % 70’i
oranında uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör ile hastanın tekerlekli sandalye ile taşınmasını
sağlayacak şekilde ilgili mevzuatına uygun asansör bulunur. Genel anestezi müdahale ünitesi
için kesintisiz güç kaynağı (UPS) bulundurulur.
ç) ADSM girişinde tekerlekli sandalye girişi için en çok % 8 eğimli rampa oluşturulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BaĢvuru ve Açılma Ġzni ĠĢlemleri
Ruhsat baĢvurusu ve ruhsatname
MADDE 13 – (1) Sağlık kuruluşu açacak kişi, sağlık kuruluşunun türüne göre Ek-1’deki belgelerin
olduğu dosya ile Müdürlüğe başvurur. Dosya, dizi pusulası ile kabul edilir.
(2) Başvuru dosyası, Müdürlük tarafından başvuru tarihinden itibaren yedi iş günü içinde incelenir.
Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk tespit edilir ise, başvuru sahibine bildirilir.
(3) Başvuru dosyasında eksiklik ve uygunsuzluk bulunmaması halinde on iş günü içerisinde
teknik inceleme ekibi tarafından yerinde inceleme yapılır.
(4) Teknik inceleme ekibi müdürlükçe görevlendirilen, biri diş hekimi olmak kaydıyla en az üç
kişiden oluşturulur. Müdürlükte diş hekimi bulunmadığı takdirde kamu kurumlarında çalışan bir diş
hekimi görevlendirilir. Yapılacak inceleme neticesinde, başvurunun bütün şartları taşıdığının tespit
edilmesi halinde müdürlük tarafından on iş günü içerisinde Ek-2’de yer alan ruhsatname
düzenlenir. Poliklinik ve ADSM’lerde ruhsata ilave olarak, mesul müdür adına Ek-3’te yer alan
mesul müdürlük belgesi ile mesul müdür kuruluşta mesleğini icra edecek ise mesul müdür dâhil
diğer sağlık çalışanlarının her birine Ek-4’te yer alan çalışma belgesi düzenlenir. Muayenehane
için mesul müdürlük belgesi ve diş hekimi için çalışma belgesi düzenlenmez ancak ağız ve diş
sağlığı teknikeri çalıştırılıyorsa çalışma belgesi düzenlenir. Düzenlenen bu belgelerin ve başvuru
dosyasının bir örneği müdürlükte saklanır. Düzenlenen belgelerin aslı, mesul
müdüre/muayenehane diş hekimine imza karşılığında teslim edilir.
(5) Ruhsat düzenlenme işlemi, fiziki noksanlığı ve başvuru belgelerinde eksiklik/uygunsuzluk
bulunmaması kaydıyla, müdürlüğe intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz iş günü içinde
sonuçlandırılır.
(6) Sağlık kuruluşunun, teknik inceleme ekibi tarafından incelenmesi sonucunda
eksiklik/uygunsuzluk tespit edilir ise, bunların tamamlanması veya giderilmesi konusunda
düzenlenen inceleme raporunda belirtilen hususlar, Müdürlük tarafından başvuru sahibine yazılı
olarak bildirilir. Eksikliğin ve/veya uygunsuzluğun giderildiğinin başvuru sahibi tarafından,
Müdürlüğe yazılı olarak bildirilmesi üzerine yeniden yerinde inceleme yapılır.
(7) Poliklinik ve ADSM’lere ruhsat verilmesinden sonra, personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık
dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, diş hekimleriyle
yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri Müdürlüğe verilir.
Müdürlük tarafından eksiklik bulunmaması halinde yedi iş günü içerisinde çalışacak diş hekimi ve
sağlık meslek mensupları adına çalışma belgesi düzenlenir.
(8) Sağlık kuruluşlarının ilgili belediye tarafından adresinin değiştirilmesi, kuruluş adı, sahiplik
veya mesul müdürlük değişikliği durumlarında ruhsat yeniden düzenlenir.
(9) Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut bir özel sağlık kuruluşunu işletenlerce şube niteliğinde
ikinci bir sağlık kuruluşunun açılmak istenmesi durumunda ve faaliyet gösterdiği adresin
değişmesi durumunda Ek-1’de belirtilen evrak ile başvuru aynen tekrarlanır.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Mesul Müdür, ÇalıĢan Personel ve ÇalıĢma Belgesi
Mesul müdür
MADDE 14 – (1) Poliklinik ve ADSM’lerde tam zamanlı görev yapan ve Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı bir diş hekimi mesul müdür bulunur. Mesul müdür, sadece bir poliklinik
veya ADSM’de mesul müdürlük görevini üstlenebilir.
(2) Poliklinik ve ADSM’nin, genel çalışma saatleri dışında hizmet verdiği sürelerde ve mesul
müdürün hukuken kabul edilebilir mazeret hallerinde en fazla bir ay süre ile yerine, mesul
müdürün yazılı şekilde yetki devri yaptığı ve kuruluşta tam zamanlı görev yapan bir diş hekiminin
bulunması zorunludur.
(3) Mesul müdür, diş hekimliği mesleğini sadece mesul müdürlük yaptığı poliklinik
veya ADSM’de icra edebilir; muayenehane de dâhil olmak üzere, başka bir sağlık kuruluşunda
mesleğini icra etmesi yasaktır.
(4) Mesul müdürün görevleri şunlardır:
a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek.
b) Kuruluşun gerekli alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürülmesini
sağlamak.
c) Sağlık kuruluşunun işleyişinde alt yapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve bu
Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan tüm değişiklikleri zamanında müdürlüğe bildirmek.
ç) Sağlık kuruluşunda görevine son verilen veya ayrılan sağlık personelinin çalışma belgelerini en
geç beş iş günü içerisinde müdürlüğe iade etmek.
d) Sağlık kuruluşunun çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek
ve yürütülmesini sağlamak.
e) Sağlık kuruluşu adına ilgili belgeleri onaylamak.
f) Çalışma saatleri dışında ve mazeret hallerinde mesul müdürlük görevini yazılı şekilde devrettiği
diş hekimi tarafından, mesul müdürlük ile ilgili sorumlulukların düzenli ve sürekli olarak yerine
getirilmiş olup olmadığını görevine başladığı zaman incelemek.
g) Bu Yönetmeliğe, tâbi olunan diğer ilgili mevzuata ve sağlık kuruluşunun iç işleyişi konusunda
hazırlanıp çalışanlara duyurulan düzenlemelere, ilgililer tarafından uyulmasını sağlamak ve bunun
için gerekli iç denetimleri yürütmek.
ğ) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak.
h) Sağlık mevzuatında belirtilen ve yetkililerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
ı) 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasını sağlamak.
i) Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekimleri ile birlikte ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile ilgili mevzuat
hükümlerini yerine getirmek.
j) Sağlık kuruluşunda bulundurulan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunu,
cihazların kalibrasyonunu sağlamak.
k) Görev yapan bütün personelin sağlık taramalarını yaptırmak.
l) Ortaklarda meydana gelen değişiklikleri on beş iş günü içinde Müdürlüğe bildirmek.
(5) Mesul müdür, sağlık kuruluşunun faaliyeti ve denetimi ile ilgili her türlü işlemde Müdürlüğün ve
Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır. Mesul müdür idari işlerden bizzat, tıbbi işlemlerden ise
diğer diş hekimleri ve ilgili uzman tabipler ile birlikte sorumludur. Mesul müdürün idari işlerinden,
sağlık kuruluşunun faaliyetinden ve sunulan sağlık hizmetinin gerektirdiği alt yapı imkânlarının
sağlanmasından, işleten sorumludur.
(6) Mesul müdürün istifası, işleten tarafından görevine son verilmesi, mesul müdürlük şartlarını
herhangi bir şekilde kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde işleten tarafından, böyle bir durumun
ortaya çıkmasından itibaren en geç on beş iş günü içinde yeni bir mesul müdür görevlendirilir.
Mesul müdürlük belgesi düzenlenmesi amacıyla gereken belgeler ile birlikte Müdürlüğe
başvurulur. Bu hallerde, yeni mesul müdür adına belge düzenleninceye kadar, sağlık kuruluşunda
tam zamanlı çalışan ve mesul müdürlük şartını taşıyan bir diş hekiminin mesul müdürlük görevini
yürüteceği Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.
(7) Mesul müdür, iş akdinde belirlenen izin hakları ile hastalık ve kabul edilebilir sair zorlayıcı
sebeplerden dolayı sağlık kuruluşundan ayrılır ise, ayrılma tarihinden itibaren en geç üç iş günü
içinde işleten tarafından, mesul müdürlük şartını taşıyan ve sağlık kuruluşunda tam zamanlı
çalışan bir diş hekiminin en fazla bir ay süre ile mesul müdürlük görevini yürüteceği Müdürlüğe
yazılı olarak bildirilir.
(8) İlgili mevzuata göre meslekten geçici olarak men edilenler, bu yasakları süresince mesul
müdürlük yapamazlar. İşleten tarafından, meslekten geçici men cezası süresince mesul müdürlük
görevini yürütmek üzere, cezanın uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren en geç üç iş günü
içinde sağlık kuruluşunda tam zamanlı çalışan ve mesul müdürlük şartını taşıyan bir diş hekiminin
görevlendirilmesi ve yazılı olarak Müdürlüğe bildirilmesi gerekir.
DiĢ hekimleri ve uzmanlar
MADDE 15 – (1) Diş hekimleri ve uzmanlar, adlarına çalışma belgesi düzenlenerek poliklinik
veya ADSM’desözleşmeyle çalışabilir.
(2) Diş hekimi/uzmanın çalışma belgesinin, poliklinik odasında hastaların rahatlıkla görebileceği
bir yere asılması gerekir.
(3) Her diş hekimi için ayrı bir poliklinik odası düzenlenir. Ancak, muayenehane hariç sağlık
kuruluşunda bir poliklinik odasında çalışma süreleri belirlenmek kaydıyla birden fazla diş
hekiminin çalışmasına izin verilebilir.
(4) Poliklinik veya ADSM’de çalışan diş hekimleri ve uzmanlar;
a) Hastasına ait muayene, teşhis ve tedavi işlemlerini Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun
şekilde kaydetmekten,
b) Hastalara uyguladığı tıbbi işlemlerin sonuçlarından,
c) Sağlık kuruluşunun işleyişinde, kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar öncelikli olmak üzere,
gördükleri bütün aksaklıkları mesul müdüre bildirmekten,
sorumludur.
ÇalıĢma belgesi
MADDE 16 – (1) Polikliniklerde ve ADSM’lerde, Ek-5’te belirlenen nitelikte ve asgari sayıda diş
hekimi/uzman ve diğer sağlık meslek mensubu istihdam edilmek zorundadır.
(2) Müdürlükçe, poliklinik veya ADSM’lerde çalışan diş hekimleri ve uzmanlar ile diğer sağlık
meslek mensupları için Ek-4’te yer alan çalışma belgesi düzenlenir.
(3) Muayenehaneler hariç özel sağlık kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışan diş
hekimi/uzman, anestezi vereanimasyon uzmanı ile radyoloji veya ağız-diş ve çene radyolojisi
uzmanı 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde diğer özel
sağlık kuruluşlarında kısmi zamanlı olarak çalışabilir. Bu kişilerin tam zamanlı olarak çalıştığı
kuruluştan ayrılmaları halinde, kısmi zamanlı çalıştığı kuruluşta tam zamanlı çalışma belgesi
düzenlenir.
(4) Diş hekimi harici kuruluşta çalıştırılması zorunlu olmayan sağlık meslek mensupları, kaliteli ve
verimli hizmet sunabilmeleri için en fazla iki sağlık kurum ve/veya kuruluşunda çalışabilir.
Personel baĢlayıĢ ve ayrılıĢ iĢlemleri
MADDE 17 – (1) Diş hekimleri ve uzmanlar ile diğer sağlık meslek mensupları muayenehane
hariç sağlık kuruluşunda çalışma belgesi, muayenehanede ise muayenehane ruhsatı
düzenlendikten sonra çalışmaya başlar.
(2) Poliklinik ve ADSM’lerde adına çalışma belgesi düzenlenen ve asgari sayıda olan sağlık
meslek mensubunun herhangi bir sebeple işten ayrılması durumunda mesul müdür, ayrılan
personelin çalışma belgesini ayrılış tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde müdürlüğe iade
eder.
(3) İkinci fıkrada belirtilen durumlarda, poliklinik ve ADSM’lerde asgari sayıdan fazla aynı mesleki
nitelikte ve adına çalışma belgesi düzenlenmiş sağlık meslek mensubunun olması halinde, mesul
müdür tarafından gerekli iç hizmet düzenlemesi yapılarak yeri boşalan kişinin işini yürütecek kişi
belirlenir ve Müdürlüğe bildirimde bulunulur.
(4) Diş hekimi sayısı asgari sayının altına düşen ADSM ve polikliniğe eksikliğini gidermesi için üç
ay süre verilir. Bu süre sonunda eksikliğini giderememesi halinde ADSM’nin faaliyeti en fazla iki
yıl süreyle, polikliniğin ise en fazla bir yıl süreyle faaliyeti durdurulur. Bu sürelerin bitiminde
eksikliğin giderilmemesi halinde ADSM veya polikliniğin ruhsatnamesi iptal edilir. Faaliyetin
durdurulduğu tarihten itibaren verilen süre içerisinde diş hekimi eksikliği giderilir ise ADSM veya
poliklinik yeniden faaliyete geçirilir. Faaliyetin durdurulması ve tekrar faaliyete geçirilmesi işlemleri
müdürlükçe yapılır ve Bakanlığa bilgi verilir.
(5) Asgari sağlık meslek mensubunun, hizmet sözleşmesinde belirlenen izin hakları ile hastalık ve
sair zorlayıcı sebeplerden dolayı bir defada otuz günden fazla sağlık kuruluşundan ayrılması
durumunda da, bu personelin yerine aynı nitelikte personel görevlendirilir.
(6) Sağlık kuruluşlarının kadroları, Bakanlıkça Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine kaydedilir.
Diş hekimi ve sağlık meslek mensuplarının ayrılış ve başlayışları ile sağlık kuruluşlarının açılış
işlemleri sistem üzerinden yürütülür.
Kıyafet ve kimlik kartı
MADDE 18 – (1) Poliklinik ve ADSM’lerde görev yapan sağlık meslek mensupları verdikleri
hizmete uygun önlük veya üniforma giymek zorundadırlar.
(2) Söz konusu poliklinik ve ADSM’lerde görev yapan sağlık meslek mensupları tarafından
kullanılan önlük veya üniforma, bir başka sağlık meslek mensubu veya diğer kişiler tarafından
kullanılamaz.
(3) Poliklinik ve ADSM’lerde çalışanların üzerinde, çalışma esnasında adını, soyadını, unvanını
veya mesleğini belirten fotoğraflı ve mesul müdürün imzasını taşıyan bir kimlik kartı bulunur.
ALTINCI BÖLÜM
Sağlık KuruluĢlarının ÇalıĢma Usûl ve Esasları
Sağlık kuruluĢlarının çalıĢma esasları
MADDE 19 – (1) Poliklinik ve ADSM’ler tarafından, ruhsatlarında yazılı olmak kaydıyla resmi
çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere belirlenen sürede hizmet sunulur. 24 saat
kesintisiz hizmet verilebilir. Hizmet vermek istedikleri çalışma saatlerini, ruhsat başvuruları
sırasında Müdürlüğe bildirirler ve ruhsatnameye bu saatler yazılır.
(2) Sağlık kuruluşları, ruhsatlarında yer alan sürelerde hizmet verebilir.
(3) 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla mesleğini serbest olarak icra
eden diş hekimleri/uzmanlar, muayenehanesine müracaat eden hastalarının genel anestezi
altında yapılması gereken tedavilerini genel anestezi müdahale ünitesi bulunan ADSM’ler ile tıp
merkezleri ve özel hastanelerin ameliyathane ve genel anestezi ünitelerinde yapabilirler. Bu
durumda hastalar, tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususunda bilgilendirilir.
Bu durumda, tedavinin yapıldığı sağlık kuruluşunun mesul müdürü her ay sonu itibariyle tedavi
edilen hasta sayısı ve diş hekiminin ismini müdürlüğe bildirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören
hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir.
Nöbet hizmetleri
MADDE 20 – (1) Muayenehane hariç sağlık kuruluşları, resmi çalışma saatleri dışında ruhsatında
belirtilmek kaydıyla nöbet hizmeti sunabilir.
(2) Nöbet hizmetinin sunumu personel ve tıbbî cihaz donanımı, lüzumlu ilaç ve sarf malzemesi
yönünden hiçbir aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde yapılandırılır.
(3) Poliklinik ve ADSM’lerde; nöbet hizmeti sunulması halinde, resmi çalışma saatleri dışında en
az bir diş hekimi nöbet tutar. Ayrıca, nöbet listesi haftalık olarak hazırlanır ve mesul müdür
tarafından onaylanarak dosyalanır.
DiĢ protez laboratuvarı hizmetleri
MADDE 21 – (1) A tipi ADSM’ler kendi hastalarına hizmet vermek kaydıyla bünyelerinde
7/12/2005 tarihli ve 26016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diş
Protez Laboratuvarları Yönetmeliğine uygun diş protez laboratuvarıaçabilirler. Bu durumda en az
bir diş protez teknisyeni/teknikeri bulundurulması gerekir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki ADSM hariç diğer sağlık kuruluşlarında
diş protez teknisyeni/teknikeri istihdam edilemez.
(3) Hizmet satın alınması durumunda hastanın tüm işlemleri sağlık kuruluşları bünyesinde yapılır.
Diş protezlaboratuvarı hiçbir şekilde hastayla irtibat kuramaz.
(4) Diş protez hizmetinin hizmet alımı yoluyla gördürülmesi halinde, hizmeti alan sağlık kuruluşu
ile hizmeti veren diş protez laboratuvarı, bu uygulamadan ve sonuçlarından müştereken
sorumludur.
Röntgen hizmetleri
MADDE 22 – (1) Diş hekimleri tarafından hastalarının teşhisinde kullanılacak olan röntgen
cihazları için19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer
Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
(2) A tipi ADSM’lerde kendi hastaları dışındaki hastalara hizmet verilmesi amacıyla radyoloji veya
ağız-diş ve çene radyolojisi uzmanı istihdam edilmek suretiyle radyoloji ünitesi kurulabilir. Bu
durumda 3153 sayılı Kanun kapsamında Bakanlıktan ruhsat alınması zorunludur.
(3) Sağlık kuruluşunda Ek-6’da yer alan röntgen cihazları kullanılır. Röntgen cihazları için Türkiye
Atom Enerjisi Kurumundan ilgili mevzuata uygun lisans alınması zorunludur.
Atıkların imhası
MADDE 23 – (1) Sağlık kuruluşlarında, tıbbi atıklar için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler alınır. Tıbbî ve evsel atıklar için ayrı ayrı çöp mahalleri
tesis edilir. Tıbbi atıkların imha edilmesi amacıyla düzenli şekilde alınması konusunda
ilgili merciyle sözleşme yapılır.
YEDĠNCĠ BÖLÜM
Sağlık KuruluĢlarının Kayıtları, Bilgilendirme, Tanıtım
ve Sağlık KuruluĢu Ġsimleri
Kayıt sistemi
MADDE 24 – (1) Sağlık kuruluşlarına başvuran hasta, protokol defterine kaydedilir. Sağlık
kuruluşlarında müdürlük tarafından tasdik edilmiş protokol kayıt defteri, ADSM’lerde bu deftere
ilave olarak cerrahi müdahale kayıt defteri ve diş protez laboratuvarı varsa diş
protez laboratuvarı kayıt defteri, muayenehanede ise sadece protokol kayıt defteri bulunur. ADSM
ve polikliniklerde çalışan her diş hekimi, çalıştığı sağlık kuruluşunun ismini taşıyan reçeteyi
kullanır, bu reçeteyi kendi imzalar ve kaşesini basar.
(2) Hastaların teşhis ve tedavi bilgileri ile varsa yapılan genel anestezi müdahale bilgileri hastalar
adına açılmış dosyalara ve ilgili defter/defterlere işlenir. Bu belgeler, arşiv ile ilgili mevzuat
hükümlerine uygun şekilde muhafaza edilir.
(3) Kayıtlar, elektronik ortamda da tutulabilir. Elektronik ortamdaki kayıtları güvenli olmayan sağlık
kuruluşlarında, yazılı kayıt tutulur. 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
hükümlerine uygun elektronik imza ile imzalanmış tıbbi kayıtlar, resmi kayıt olarak kabul edilir ve
ilgili mevzuata göre yedekleme ve arşivlemesi yapılır. Hastaların sağlık bilgilerine ait gerekli
kayıtların elektronik ortamda saklanmasının, değiştirilmesinin veya silinmesinin önlenmesi ve
gizliliğin ihlal edilmemesi için fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suiistimallere
karşı gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması halinde, yazılı kayıt şartı aranmaz. Bu konudaki
gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul
müdür sorumludur. Elektronik ortamdaki veriler, güvenli yedekleme sistemiyle düzenli olarak
yedeklenir, ayrıca yazılı olarak da alınarak mesul müdür tarafından onaylanır ve kuruluşta
saklanır. Dosyada bulundurulması zorunlu evraklar ayrıca saklanır.
(4) Elektronik ortamdaki kayıtların, denetim veya başkaca resmî amaçla istendiğinde, bilgisayar
ekranında izlenen verilerle daha önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur.
(5) Adlî vakalara ve adlî raporlara ait kayıtların gizliliği ve güvenliği açısından, vakayı takip eden
diş hekimi haricinde vaka hakkında veri girişi veya adlî raporu tanzim eden diş hekiminin
onayından sonra raporda değişiklik yapılamaması için gerekli tedbirler alınır. Adlî vaka
kayıtlarına, mesul müdür veya yetkilendirdiği kişiler erişebilir. Adlî kayıt veya raporların resmî
mercilerden istenmesi halinde, yeni çıktı alınarak suret olduğu belirtilir ve tasdiklenir. Bu raporlar
ile ilgili sorumluluk, mesul müdüre ve işletene aittir.
(6) Faaliyeti sona eren sağlık kuruluşları, yazılı ve/veya elektronik kayıtlarını, defterleri ve diğer
belgeleri arşiv ile ilgili mevzuatta belirtilen süre müddetince saklanmak üzere müdürlüğe
devreder.
(7) Sağlık kuruluşları, kuruluşta sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin istatistiki verileri belirlenen
formata uygun şekilde ve belirli aralıklarla Bakanlığa gönderir.
Bilgilendirme ve tanıtım
MADDE 25 – (1) Sağlık kuruluşları tarafından reklam yapılamaz.
(2) Sağlık kuruluşları ağız ve diş sağlığını koruyucu ve geliştirici nitelikte bilgilendirme yapabilir.
Sağlık kuruluşları bu madde hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla açılışı, hizmet alanları ve
sunduğu hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan
verebilir. Ancak, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yanıltıcı, abartılı, doğruluğu
bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve talep oluşturmaya yönelik açıklamalara yer verilemez.
(3) Tabelaları ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde, ruhsatnamesinde kayıtlı sağlık
kuruluşu ismi dışında başka bir isim kullanılamaz.
(4) Sağlık kuruluşları, tıbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarına aykırı şekilde, insanları yanıltan,
yanlış yönlendiren ve talep oluşturmaya yönelik, diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet
yaratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tanıtım yapamazlar.
(5) Sağlık kuruluşları tarafından her türlü yayın mecralarında yer alan sağlık bilgileri, konusuna
göre yetkili sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu mecralar yoluyla yapılan
bilgilendirme ve tanıtımlar, hastayı ilgili sağlık kuruluşuna doğrudan veya dolaylı biçimde
yönlendirecek içerikte olamaz.
(6) Bu maddede belirtilen esaslara uymayan sağlık kuruluşu işletenleri ve mesul müdürleri
hakkında ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulanır.
Sağlık kuruluĢlarının isimleri
MADDE 26 – (1) Sağlık kuruluşunun tabelasına veya basılı evrakına; ruhsatlarında yer alan
mevcut isim ve unvanları veya tescil edilmiş isimlerinin dışındaki diğer isim ve unvanları ile
ruhsatında belirtilen uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı yazılamaz.
(2) Çalışma günlerinde sekiz saatin üzerinde hizmet verecek poliklinik ve ADSM’lerin dış
cephesinde dış tabelaya yakın bir yerde; asgari 50 cm. x 70 cm. boyutlarında, iki cepheden
kolayca görülebilecek yükseklikte, mavi zemin üzerinde ortasında beyaz diş resmi bulunan beyaz
ışığı geçirgen ışıklı bir tabela bulundurulması zorunludur. Ancak, tabelanın ışığı sağlık
kuruluşunun açık olduğu ve faaliyet gösterdiği sürece yakılır. Sağlık kuruluşunun önüne, cadde ve
sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve
cisimler konulamaz.
(3) Sağlık kuruluşu isimlendirilmesinde; kişilerin yanlış algılaması ve karışıklığın önlenmesi
amacıyla, hangi ilde olduğuna bakılmaksızın ülke genelindeki üniversite ve kamu sağlık kurum
veya kuruluşlarının isimleri aynen veya çağrıştıracak şekilde kullanılamaz.
(4) Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek kullanmak zorundadır.
Bu unvana, kuruluşun ilk adının sonuna bulunduğu semtin, yerleşim yerinin adı veya numara
koyarak isimlendirilir.
SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM
Denetim ve Ruhsatnamenin Geri Alınması
Uyulması gereken diğer hususlar
MADDE 27 – (1) Sağlık kuruluşu işletenleri ile mesul müdürleri, aşağıda belirtilen hususlara
uymak zorundadır:
a) Ruhsatname almadan faaliyet gösterilemez.
b) Ruhsatnameye esas bina haricinde tamamen veya kısmen başka yerde ağız ve diş sağlığı
hizmeti verilemez.
c) Adlarına çalışma belgesi düzenlenmeyen sağlık meslek mensupları görev yapamaz.
ç) Stajyer öğrenciler ve ilgili mevzuat hükümlerine göre çalışma yetkisi bulunmayan sağlık meslek
mensupları ile gerekli izinleri olmayan yabancı uyruklu sağlık meslek mensupları görev yapamaz.
d) Şirketin faaliyet alanına giren diğer işler sağlık kuruluşunda yapılamaz. Sağlık kuruluşları
amacı dışında faaliyet gösteremez.
e) 1219 sayılı Kanun uyarınca diş hekimleri, diplomalarının veya uzmanlık belgelerinin onlara
verdiği yetkiler haricinde mesleklerini yürütemez. Sertifika, yüksek lisans veya doktora belgesine
dayanılarak, uzman olunduğu ilan edilerek meslek yürütülemez ve bu tür belgeler mesleğin
icrasında uzmanlık belgesi olarak kullanılamaz.
f) Diş hekimi harici sağlık meslek mensupları, hangi surette olursa olsun ağız içi müdahalede
bulunamaz. Diş hekimi harici sağlık meslek mensubunun, bu kurala aykırı olarak sunduğu
hizmetlerden doğan neticelerden kendisi ile birlikte, mesul müdür ve işleten sorumludur.
g) Herhangi bir faaliyet alanı veya birim, yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılamaz.
ğ) Diş hekimi/uzman dışındakiler mesul müdür olamaz.
h) Serbest eczane bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatı içerisinde sağlık kuruluşu açılmak
istenmesi halinde12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve
Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılır.
ı) Diş hekimi veya personel tarafından başkasına ait kaşe hiç bir surette kullanılamaz.
i) Hasta bilgilerinin gizliliği ilkeleri ihlal edilemez.
j) Sağlık kuruluşlarında genel tababet alanına giren hiçbir cerrahi müdahale yapılamaz.
Denetim
MADDE 28 – (1) Sağlık kuruluşları, şikâyet, soruşturma veya Bakanlıkça yapılacak olağan dışı
denetimler hariç olmak üzere, Müdürlükçe oluşturulan bir ekip tarafından bu Yönetmeliğin ekinde
yer alan Ek-9’da belirtilen denetim formlarına göre rutin olarak denetlenir. Müdürün
görevlendireceği kişinin başkanlığında biri diş hekimi/uzman olmak üzere en az üç kişiden oluşan
denetim ekibi oluşturulur. İhtiyaç duyulması halinde anestezi ve reanimasyon uzmanı, mimar ve
mühendis de denetim ekibine dâhil edilebilir.
(2) Denetimler ruhsata esas ve hizmete esas denetim olmak üzere iki şekilde yapılır. Buna göre;
a) Ruhsata esas denetim: Sağlık kuruluşlarının, ruhsata esas şartları taşıyıp taşımadıklarına
yönelik yapılan denetimdir. Denetim, ruhsatın özelliğine ve denetim formunda belirtilen kıstaslara
göre denetim ekibi tarafından yapılır.ADSM’ler ve muayenehaneler yılda en az bir defa,
poliklinikler ise en az iki yılda bir defa ruhsata esas yönden denetlenir.
b) Hizmete esas denetim: Sağlık kuruluşlarının hizmet sunumlarının Bakanlık mevzuat ve
düzenlemelerine uygunluğunun değerlendirildiği denetimdir. Denetim, yerinde denetim şeklinde
hizmete esas denetim formuna göre denetim ekibi tarafından yapılır. ADSM’ler yılda en az iki
defa, poliklinikler ve muayenehaneler ise yılda en az bir defa hizmete esas yönden denetlenir.
(3) Müdürlükler tarafından denetim formu üzerinden yapılan rutin denetimlerde kayıtlara ilişkin
hususlar rastgele seçilecek dosyalar üzerinden incelenerek bu hususların müdürlük kayıtları ile
uyumu tespit edilir.
(4) Bir ilde ihtiyaç halinde birden fazla denetim ekibi oluşturulabilir.
Ruhsatnamenin geri alınması
MADDE 29 – (1) Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin belirlenen süreler içinde giderilmemesi
nedeniyle tamamında faaliyeti geçici olarak durdurulan sağlık kuruluşunun faaliyet durdurma
tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde eksiklikler giderilmezse, faaliyeti Müdürlükçe durdurulur.
Faaliyeti bu şekilde durdurulan sağlık kuruluşu için eksikliklerin giderilip faaliyete geçilmesi için en
fazla bir yıllık ek süre verilir. Bu süre sonunda sağlık kuruluşunun ruhsatı iptal edilir.
(2) Faaliyeti geçici olarak kısmen veya tamamen durdurulduğu halde hasta kabulüne devam eden
sağlık kuruluşunun faaliyeti, iki katı süreyle tamamen durdurulur. Faaliyeti iki kat süreyle
durdurulan sağlık kuruluşunda hasta kabulü yapıldığının tespiti halinde, Müdürlükçe kuruluşun
ruhsatı iptal edilir. Bu durumdaki sağlık kuruluşu tekrar ruhsatlandırılmaz.
(3) Bina tadilatı durumlarında poliklinik ve ADSM’lerin en fazla bir yıl süreyle faaliyeti
durdurulabilir. Doğal afet, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir
sebeplerden dolayı sağlık kuruluşunun faaliyeti Müdürlükçe en fazla iki yıl süreyle durdurulabilir.
Faaliyet durdurma süresinin sonunda faaliyete geçmeyen poliklinik veADSM’lerin ruhsatnamesi
iptal edilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
RuhsatlandırılmıĢ sağlık kuruluĢunun devri veya baĢka bir yere nakli
MADDE 30 – (1) Ruhsatlandırılmış poliklinik ve ADSM’nin devri halinde Ek-1/ç’deki belgeler ile
birlikte Müdürlüğe başvurulur. Başvuru üzerine, 13 üncü maddeye göre işlem yapılarak yeni
işleten adına ruhsatname düzenlenir.
(2) Poliklinik veya ADSM’nin devri halinde, son denetimde eksiklik ve/veya uygunsuzluğunun
bulunmaması ve hizmet alanlarında, araç-gereç ve donanım açısından herhangi bir değişikliğin
olmadığının beyan edilmesi durumunda, teknik inceleme ekibi tarafından yerinde incelemenin
tekrarlanmasına gerek olmadan Ek-1/ç’deki belgeler değerlendirilerek, devralan adına
ruhsatname düzenlenir.
(3) Poliklinik veya ADSM’yi devralan, devir sözleşmesi tarihinden itibaren en geç on beş iş günü
içinde ruhsat almak amacıyla müdürlüğe başvurmak zorundadır. Poliklinik veya ADSM, devralan
kişi adına Müdürlükçe ruhsat düzenleninceye kadar sadece eski işleteninin ve mesul müdürünün
sorumluluğunda faaliyetine devam edebilir.
(4) Devir yapılmasına rağmen, on beş iş günü içinde başvuru yapılmadığının ruhsat
düzenlenmesi sırasında veya sonrasında belgesiyle tespiti halinde, devralan adına ruhsat
düzenlenmesi işlemlerine devam edilir.
(5) Poliklinik veya ADSM’nin denetimi sırasında tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluklardan
dolayı devralan, devredenin hak ve yükümlülüklerini de devralmış sayılır. Denetim sırasında tespit
edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluklardan dolayı devredene verilen süre kaldığı yerden devralana
verilmiş sayılır. Devir işlemine dayanılarak devralana ayrıca bir süre verilmez. Poliklinik
veya ADSM’nin faaliyetinin durdurulması halinde devralan, faaliyet durdurma süresinin
tamamlanmasını beklemek zorundadır.
(6) Poliklinik veya ADSM’nin başka bir adrese taşınmak istemesi halinde, nakil talep dilekçesi ile
ilk başvurudaki belgelerle birlikte Müdürlüğe başvurulur. Başvuru, 13 üncü madde kapsamında
değerlendirilir ve ruhsat düzenlenir.
(7) A tipi olan ADSM ve poliklinikler, B tipine dönüştürülemez.
Hasta hakları
MADDE 31 – (1) Sağlık kuruluşlarında, hasta hakları ihlâlleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan
sorunların önlenmesi ve gerektiğinde hukukî korunma yollarının fiilen kullanılabilmesi için hasta
haklarına dair mevzuatın etkin şekilde uygulanmasına yönelik gerekli tedbirler alınır.
Müeyyideler
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar hakkında, Ek-8’te yer
alan müeyyideler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durumların
ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar sağlık kuruluşunun tamamında
valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.
Muhtelif hükümler
MADDE 33 – (1) Aşağıdaki konular bu Yönetmeliğin eki;
a) Poliklinikler, ADSM ve muayenehanelerde bulundurulması zorunlu asgarî tıbbî malzeme ve
donanım listesi Ek-6/a’da,
b) Genel anestezi müdahale ünitesinde bulundurulması zorunlu asgari cihaz ve malzeme listesi
Ek-6/b’de,
c) Acil setinde bulundurulması zorunlu asgari ilaç listesi Ek-7’de,
düzenlenmiştir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 34 – (1) 14/10/1999 tarihli ve 23846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız ve Diş
Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
AçılmıĢ sağlık kuruluĢlarının durumu
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla uygunluk belgesi almış
olan poliklinik ve ADSM’ler B tipi; bu kuruluşlar adına Müdürlükçe düzenlenmiş uygunluk belgeleri
de B tipi ruhsat olarak kabul edilir.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygunluk belgesi almış olan sağlık kuruluşları
bina şartları ve fiziki standartları bakımından mevcut durumları ile faaliyetine devam ederler.
Mevcut durumlarının tespitinde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki resmi kayıtları esas
alınır.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ruhsat ve taşınma talepleri 34 üncü
madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri kapsamında Müdürlükçe sonuçlandırılır.
(4) A tipi ADSM ve A tipi Poliklinik için bu Yönetmelikte öngörülen ruhsatlandırma şartlarını
taşıyan ve buna ilişkin belgeleri bulunan sağlık kuruluşlarından Müdürlükçe gerekli belgeler ile
şartları taşıdıkları tespit edilenlere ruhsat harcı alınmaksızın Ek-2/b’de yer alan A tipi ruhsatname
düzenlenir.
(5) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden sonraki taşınma başvuruları, sağlık kuruluşunun tipine
bakılmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.
(6) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce açılmış B tipi poliklinik ve B tipi ADSM işleten
şirketlere bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle ortak olan tabiplerin ortaklık durumları aynı şekilde
devam eder.
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir