Kanunlar

Radyoloji, Radiyom Ve Elektrikle Tedavi Ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun

RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE
DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ
HAKKINDA KANUN

          Kanun Numarası              : 3153
          Kabul Tarihi                       : 19/4/1937
          Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 28/4/1937   Sayı : 3591
          Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 3   Cilt : 18   Sayfa : 197

             Madde 1 – Münhasıran röntgen şuaı vasıtası ile teşhis veya hem teşhis ve hem tedavi yahut radiyom veya radiyom emanasiyonu yahut radiyom mürekkebatile veya her türlü elektrik aletler ile tedavi yapmak için müessese açmak Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin iznine bağlıdır.

             Madde 2 – Birinci maddede adı geçen müesseseler yalnız ihtisas vesikası almış tabipler tarafından açılabilir. Bu tabipler açacakları müessesenin adresini ve kullanacakları cihazların marka ve nevilerini ve radiyom miktarını ve şeklini bildiren bir istida ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine müracaat ederler. Bu istidaya binanın bir krokisini ve vesikalarının birer örneğini de bağlarlar. Vekaletçe müessese tetkik ve teftiş ettirilerek hasıl olacak neticeye göre yazı ile izin verilir.

             İzin alınmadan bu kabil müessese işletilemez ve buralara hasta kabul olunamaz.

             Madde 3 – Birinci maddede yazılı müesseselerin bina vasıfları ve hastalarla mütehassısları ve orada çalışan veya bulunan başkalarının elektrik cereyanı ve röntgen şuaı ve radiyom arızalarından korunacak tertiplerle bunlara ait levazımın şartları ve radiyom için bir müessesede bulunması lazımgelen en az miktar ve elektrikle tedaviye mahsus aletlere ait vasıf ve şartlar hakkında bir nizamname yapılır.

             Madde 4 – Birinci maddede yazılı müesseseler dışında tedavi maksadı ile açılan diğer her nevi fizyoterapi ve bunlara benzer müesseseler de izne tabi olup bunların vasıf ve şartları hakkında bir nizamname yapılır.

             Madde 5 – Röntgen ve radiyom ve elektrikle tedavi müesseselerinde buraya kabul edilen hastaları kayda mahsus ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince hazırlanan örneklere uygun protokol defterleri tutulması mecburidir.

             Madde 6 – Röntgen ve radiyom ve her nevi elektrik aletleri ile tedavi ancak müessese mes`ul mütehassısı tarafından veya nezareti altında yapılır ve her tedavi seansının bitmesinden sonra her hasta için ayrı olarak tutulacak bir müşahede varakasına yapılan tedavinin nevi ve devam müddeti ve cereyanın kuvveti veya tatbik edilen radiyomun miktar ve şekli ve tedavi yapılan nahiyenin genişliği ve sair tafsilat kaydedilerek mütehassıs tarafından imza edilir. Bu müşahede kağıtları, en az üç sene muhafaza edilir.

            Madde 7 – Tabipler ve diş tabipleri muayenehanelerinde yalnız tedavileri altında bulunan hastalarda teşhis için kullanılmak üzere röntgen teşhis aletleri veya tedavi için faradizasyon, galvanizasyon, diyatermi ve sair cihazları bulundurabilirler. Bu cihazlar ve bulundukları yerler üçüncü maddeye göre yapılacak nizamnamedeki şartlara uygun olarak her türlü arızalara mani olacak şekilde tertibatı havi olmaları lazımdır

             Bu cihazları kullanmak için hususi izin almağa lüzum yoktur. Yalnız böyle cihazlar konulduğu ve kullanıldığı bir hafta içinde o yerin en büyük sıhhat memurluğuna yazı ile bildirilmesi mecburidir.

             Tabip ve diş tabipleri muayenehanelerinde bulunduracakları ve kendilerinin kullanacakları bu cihaz ve aletleri iyi kullanmağa muktedir olduklarını bir vesika ile ispata veya bir mütehassıs yanında en az üç aylık bir kurs veya staj yapmağa mecburdurlar.

             Bu maddenin birinci fıkrasına göre muayenehanelerinde cihaz ve alet bulunduracak tabip veya diş tabiplerinin tedavileri altında olan hastalardan başkasının röntgenle teşhis veya elektrikle tedavi için para ile hariçten hasta kabul ettikleri takdirde birinci maddede yazılı şartlara göre izin almağa mecburdurlar.

             Madde 8 – Resmi ve hususi hastaneler, sanatoryumlar veya bunlara benzer müesseselerde bulunan ve birinci maddede yazılı teşhis ve tedavi aletlerinin tertibatı, üçüncü maddeye göre yapılacak nizamnameye uygun olması lazımdır.

             Hususi hastanelerde yapılan ve hariçten para ile yalnız bu aletlerden istifade etmek üzere hasta kabul edilen tesisat için birinci maddede gösterilen şekilde izin almak lazımdır.

             Madde 9 – Her türlü röntgen, radiyom ve elektroterapi müesseseleri ile tabip ve diş tabipleri muayenehanelerindeki teşhise mahsus röntgen ve diğer elektrik tedavi cihaz ve aletleri ve fizyoterapi müesseseleri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince teftiş ettirilir. Teftiş sırasında alakalılar, istenilen izahatı vermeğe ve beşinci ve altıncı maddelerde yazılı defterleri ve müşahede kağıtlarını göstermeğe mecburdurlar.

             Madde 10 – Bu kanunda gösterilen salahiyete haiz olmayanlar veya salahiyetli olup da birinci maddeye uyarak izin almamış olanlar tarafından işletilen röntgen ve radiyom ve elektroterapi ve sair fizyoterapi müesseseleri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin salahiyetli makam ve memurları tarafından verilecek müzekkere üzerine o yerin en büyük mülkiye amirinin vereceği emirle hemen kapatılır.

             Madde 11 – (Değişik: 23/1/2008-5728/91 md.) Mütehassıs olduğu hâlde bu Kanunda yazılı müesseseler için izin almayan kişiye üçbin Türk Lirası; bu müesseseleri açan mütehassıs olmayanlara ise, beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

             Madde 12 – Üçüncü  ve  dördüncü maddelerde  yazılı  nizamnamelerle  tesbit  edilecek vasıf  ve  şartlara  uygun  olmadığı  teftiş  neticesinde  görülen müesseseler  noksanlarının tamamlanmasına  kadar  Sıhhat ve  İçtimai  Muavenet  Vekilliği  makam  ve memurlarının vereceği müzekkere üzerine o yerin mülkiye amirinin emri ile kapatılır.

             Tabip ve diş tabiplerinin muayenehanelerinde bulunan cihazlarla sair elektrik tertibatı nizamnameye uygun bulunmadığı takdirde bunların da noksanlarının tamamlanmasına kadar kullanılamıyacak bir şekilde bulundukları yerde işletilmekten yukarıdaki fıkra hükmü dairesinde menedilir.

             Madde 13 – (Değişik: 23/1/2008-5728/92 md.) 3 üncü maddede adı geçen nizamnamedeki vasıf ve şartlara uygun olmayan cihazları kullananlara üçbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

             Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.

            Madde 14 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

            Ek Madde 1 – (Ek: 21/1/2010-5947/9 md.) İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saattir. Bu süre içerisinde, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen radyasyon dozu limitleri de ayrıca dikkate alınır. Doz limitlerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile aşıldığı takdirde izinle geçirilecek süreler ve alınacak diğer tedbirler Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

             Geçici madde 1 – (3153 Sayılı Kanunun kendi numarasız Muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.) A – Bu kanunun neşri tarihinde mevcut röntgen ve radiyom ve elektroterapi müesseseleri sahipleri bir ay içinde bulundukları yerin en büyük sıhhat memurluğuna bir beyanname vererek üçüncü maddede yazılı malümatı vesikaları ile birlikte vermeğe mecburdurlar.

             Muayenehanelerinde yalnız teşhise mahsus röntgenle elektrik tedavi aletleri bulunduran tabip ve diş tabipleri de bu müddet içinde beyanname vermek mecburiyetindedirler.

             Tertibatı üçüncü maddede yazılı nizamnameye uygun olmayan müessese sahipleri ile muayenehanelerinde röntgen ve elektrik cihazı bulunduran tabip ve diş tabipleri salahiyetli makam tarafından noksanın tespiti ile kendilerine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde noksanlarını ikmale mecburdurlar.

             Muayyen zamanda beyanname vermeyenler 25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar.

             B – Dördüncü maddede yazılı fizyoterapi müesseseleri sahipleri bu husustaki nizamnamenin neşri tarihinden itibaren bir ay içinde bulundukları yerin en büyük sıhhat memuruna bir beyanname ile, nizamname ile istenilen malümatı vesikaları ile birlikte vermeğe mecburdurlar. Bu müesseselerin tertibat ve aletlerinde noksan bulunduğu anlaşılırsa salahiyetli makam tarafından noksanın tespit ve alakalılara tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlamağa mecburdurlar.

             Muayyen zaman içinde bu bentte yazılı mecburiyetleri yapmayanlar 25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar.

             C – (A) ve (B) fıkralarında yazılı müessese ve muayenehanelerde bulunan ve nizamnamelerdeki vasıf ve şartlara uygun olmayan röntgen, fizyoterapi ve sair elektrik teşhis ve tedavi aletleri sıhhat ve hayata zarar verecek halde oldukları anlaşılırsa noksanlarının ikmaline kadar bu kanunda yazılı usul mucibince kapattırılır veya kullanmaktan menedilir.

             Bu hükme aykırı harekette bulunan müessese sahipleri ile tabip ve diş tabipleri hakkında bu kanunun 11 inci maddesi hükmü tatbik olunur.

             Madde 15 – Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir