Yönergeler

Türk Dişhekimleri Birliği Yardımlaşma Fonu Yönergesi

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
YARDIMLAŞMA FONU YÖNERGESİ

(13-14 Temmuz 2005 tarihli Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)


BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı doğal afetler, ağır hastalık, terör, kaza, vb. sebeplerle mesleğini icra etmesinde büyük zorluk ortaya çıkmış dişhekimleri ile dişhekiminin ölümü sebebiyle acze düşen eş ve reşit olmayan çocuklarına yapılacak yardımlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam          

MADDE 2 – (1) Bu yönerge, dişhekimleri odalarına üye tüm dişhekimleri ve bakmakla yükümlü oldukları eşi ile çocuklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönerge 7.6.1985 tarihli 3224 sayılı Kanun’un 26.maddesinin (h) ve (c) bentleri, Türk Dişhekimleri Birliği’nin 5-6-7 Kasım 2004 tarihli 10.Olağan Genel Kurulu’nun 15  sayılı kararına dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;

Birlik       : Türk Dişhekimleri Birliği`ni
MYK       : Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu`nu
Oda         : Dişhekimleri Odası`nı
Komisyon : Türk Dişhekimleri Birliği Yardımlaşma Fonu Komisyonu’nu
Fon          : Bu yönergenin amaç ve kapsamında belirtilen hususların       

gerçekleşmesi amacıyla oluşturulan nakit, menkul ve gayrimenkul bütününü ifade eder.                                      

İKİNCİ KISIM
Kurul ve Komisyonların Oluşumu ile Görevleri

Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri

MADDE 5 – (1) Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a) Yardımlaşma fonu geliri için ayrı bir  hesap oluşturmak,

b)  Fon hesabını enflasyona karşı koruyacak tarzda emsallerine oranla en az risk taşıyan yatırım hesaplarında değerlendirmek,

c) Gerekli gördüğü hallerde bilirkişi veya danışmanlar atamak, komisyonlar oluşturmak,

d)   Gerekli hallerde yönergede değişiklik yapmak,

e)   Ana kaynak dışındaki gelirler ile giderler için seri ve sıralı makbuzlar bastırmak,

f) Üyelere yapılacak yardım biçimleri ile limitleri belirlemek ve yapılacak yardımları onaylamak,

g) Fon için gerekli idari ve mali işleri yürütmek için gerekli harcamaları yapmak,

h) Yardımlaşma Fonu Komisyonu üyelerini atamak,

i)  Hasar Tespit Komisyonu üyeliklerine yapılacak atamalara karar vermek,

j)  Gerektiğinde Komisyon çalışmalarını da denetlemek, fon işlemlerinin bu yönerge hükümlerine uygun yürütülmesini sağlamak.


Yardımlaşma Fonu Komisyonunun oluşumu ve toplantıları

MADDE 6 – (1) Komisyon MYK tarafından atanan 5 üyeden oluşur. Komisyon üyeleri MYK Üyeleri arasından belirlenebileceği gibi MYK üyesi olmayan dişhekimleri arasından da belirlenebilir.      

                (2) Komisyon üyelerinin görev süresi MYK’nın görev süresi kadardır. Gerekli görüldüğü takdirde komisyon üyeleri MYK’ca görevden alınabilir.      

                (3) Komisyon ilk toplantısında bir başkan ve raportör seçer. Toplantı gündemini raportör hazırlar. Toplantıları başkan yönetir. Komisyon, MYK’nın veya Komisyon Başkanının çağrısı üzerine en az üç üye ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır.

Komisyonunun görevleri

MADDE 7 – (1) Komisyon’un görevleri şunlardır:

                 a) Yardım talepleri hakkında, gerektiğinde Hasar Tespit Komisyonu raporlarına göre, değerlendirme yapıp görüşlerini rapor halinde MYK’ya  sunmak,

                b)  MYK tarafından onaylanan yardımları dağıtmak,

                c)  Hasar ödemelerinde öncelikleri belirleyip MYK’nın onayına sunmak,

                d) Yardımlaşma Fonunun işleyişi ile ilgili olarak rapor ve öneriler hazırlayıp MYK’na sunmak.

                e) Hasar Tespit Komisyonu üyelerini belirleyerek MYK’nun onayına sunmak.

Hasar Tespit Komisyonu

MADDE 8 – (1) Mümkün olduğu takdirde afet bölgesinden, mümkün olmadığı takdirde ikisi afetin  olduğu yere yakın odalardan olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Komisyonun önerisi ile MYK tarafından atanır. Hasar Tespit Komisyonunun görevi atama kararında belirtilen iş veya işlemin tespitine kadardır. Hasar tespit komisyonu ilk toplantısında aralarından  başkan ve  raportör seçer.

Hasar Tespit Komisyonunun görevleri

MADDE 9 – (1) Hasar Tespit Komisyonunun görevleri şunlardır:

a)   Hasar tespitlerinde Birlikçe örneği hazırlanan ‘Hasar Tespit Formlarını’ kullanarak doldurulan formları iki nüsha halinde Komisyona iletmek,

b) Mülki amirlikler ve diğer kurumlarca yaptırılan hasar  tespitleri ile ilgili değerlendirmeleri toplamak ve sonuçları kendi görüşleri ile birlikte Komisyona   iletmek. 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Fonun Gelir ve Giderleri

Fonun gelirleri

MADDE 10 – (1) Fonun gelirleri şunlardır:

a) Odaların üyelerinden tahsil ettikleri üye aidat gelirlerinden gönderilen Birlik Payının %20’si,

b) Fon adına yapılacak menkul ve gayrimenkul bağışlar,

c) Menkul ve gayrimenkul sermaye iratları,

d) Diğer Gelirler.

Fonun giderleri

MADDE 11 – (1)  Fonun giderleri şunlardır:

a)  Bu yönerge kapsamında yapılacak yardımlar,

b) Komisyon, Hasar Tespit Komisyonu, danışman, bilirkişi, vb giderler ile personel giderleri,

c)   Yardım talebi ile ilgili inceleme ve araştırma giderleri.                              

DÖRDÜNCÜ KISIM
Hasar Tespit Oranları

Bina, dişhekimliği cihaz ve malzemeleri ile  eşyaların hasar oranları 

MADDE 12 – (1) Hasar durumları aşağıdaki kritere göre belirlenir:

Az Hasarlı               :Tamir edilebilir, onarılabilir ve daha sonra kullanılabilir. 
Orta Hasarlı             :Tamir edilmesi, onarılması ve tekrar kullanılması uzun zaman ve  yüksek maliyet gerektirir. 
Çok Hasarlı             :Tamir edilmesi, onarılması ve tekrar kullanılması ekonomik değildir  ya da hiç kullanılamayacak durumdadır.

BEŞİNCİ KISIM
Afet Sonrası Yapılacak Yardım Kriterleri

Hasar ödemesinde ilkeler 

MADDE 13 – (1) Hasar ödemelerinde mal sahibi olmak koşulu aranır. 

(2) Hasar ödemelerinde öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

a) Dişhekimliği cihazları ve malzemeleri,

b) Muayenehane binası,

c) İkamet edilen konut,

d) Konuttaki eşyalar.

Ayni demirbaş yardımlar 

MADDE 14 – (1) Temin edilen dişhekimliği ile ilgili ayni yardımlardan demirbaş olanlar, benzer ürünü çok hasarlı dişhekimlerine öncelikli olmak üzere dağıtılır. Ürün sayısından fazla başvuru varsa dağıtım için kura çekilir. Ürün sayısı başvuru sayısından fazla ise orta hasarlı dişhekimlerine de benzer koşullarda dağıtım yapılabilir.

Ayni sarf  malzemesi yardımlar 

MADDE 15 – (1) Ayni yardım olarak toplanan sarf malzemeleri; çok hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı muayenehane sıralamasına uygun olarak dağıtılır. Ürün sayısı, talepte bulunan dişhekimlerinin sayısından az ise, dağıtım için kura çekilir.

Nakdi yardım 

MADDE 16 – (1) Nakdi yardım miktarları, Yardımlaşma Fonu bütçesi ve dişhekiminin uğradığı zararın boyutuna göre MYK tarafından belirlenir. Yardım, kişinin durumu ve talebi de dikkate alınarak ayni demirbaş, sarf malzemeleri veya nakdi yardım olarak yapılabilir.

Yardım kriterleri 

MADDE 17 – (1) Dişhekimliği ile ilgili ünit, fotöy gibi demirbaşları çok hasarlı olanlara verilecek nakdi yardım yüz birim olarak kabul edilir ise:

Demirbaşlar :                  (Çok)  100 Birim                  Konut:             (Çok )         60 Birim
                                       (Orta)   50  Birim                                         (Orta)        30 Birim
                                       (Az)     25  Birim                                          (Az)          15 Birim  

Muayenehane :               (Çok)  80 Birim                     Ev Eşyaları :    (Çok)          30 Birim
                                       (Orta)  40 Birim                                             (Orta)         15 Birim
                                       (Az)     20 Birim                                              (Az )         10 Birim

MADDE 18 – (1) Yardım yapılmasını gerektirecek hâlin ortaya çıkmasından itibaren bir yıl içinde gerekli belgelerle başvuruda bulunmayanlar hiçbir hak iddiasında bulunamazlar.

MADDE 19 – (1) Dişhekimlerine yapılacak yardımlar ile ilgili yazışmalar gizlilik derecesinde yapılır ve saklanır.

ALTINCI KISIM
                                               Hastalık, Terör ve Kaza Sonucu Yapılacak Yardım                                                        

Değerlendirme ve rapor

MADDE 20 – (1) Yardım talebinde bulunan dişhekiminin veya bakmakla yükümlü bulunduklarının durumu Oda Yönetim Kurullarınca değerlendirilerek, Yönetim Kurulu görüşünü de içeren bir rapor halinde Birliğe sunulur.

İstenecek belgeler 

MADDE 21 – (1) Odalardan yardım talebinde bulunan dişhekimlerinden veya bakmakla yükümlü bulunduklarından istenecek belgeler: 

–    Durumunu gösteren resmi belge (sağlık raporu, kaza raporu vb.),

–    Bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan durumunu ve alıyorsa maaşını gösteren belge,

–    Ticaret Odası faaliyet belgesi (varsa),

–    Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

–    Sahip olduğu menkul ve gayrimenkul olup olmadığı,

–    Yeterli geliri olmadığına dair beyanı,

–    Gerçeğe aykırı belge veya beyan ile yardım aldığının anlaşılması halinde ödeme

tarihinden itibaren yasal faiziyle beraber paranın veya yapılan yardımın parasal değerinin iadesi taahhüdünü içeren belge (Ek 1),

–    Gerekli görüldüğünde MYK tarafından istenecek konu ile ilgili diğer belgeler.

Yardım kararı 

MADDE 22 – (1) Oda Yönetim Kurulu raporunun Birliğe ulaşması üzerine Komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon, başvuru ile ilgili raporunu 15 gün içerisinde MYK’na sunar. MYK Fonun bütçesi, yardım yapılacak kişi/kişilerin sayısı, muhtemel gelişmeler ile hakkaniyet prensipleri içerisinde ayni veya nakdi yardım yapıp yapmama kararı verir.

Yardım miktarı 

MADDE 23 – (1) (Değişik: 20-21 Nisan 2011 tarihli MYK Kararı) Dişhekimine yapılacak yardım 20 Nisan 2011 tarihinden itibaren 4.000 TL’dir. Bu tutar, günün koşullarına göre Merkez Yönetim Kurullarınca yeniden belirlenebilir.

MYK’ca doğrudan yapılacak yardım ve ödemeler 

MADDE 24 – (1) İvedi durumlarda, bu yönerge kapsamında mütalaa edilebilecek münferit olay, talep ve vakalar için gerekli işlem ve yardımlar MYK tarafından doğrudan yerine getirilebilir.

Ödeme Şekli

EK MADDE 1 (Ek: 20-21 Nisan 2011 tarihli MYK Kararı): Bu fondan yardım alıp almadığına bakılarak yardım, dişhekimlerinin veya varislerinin hesabına banka yoluyla gönderilir, Odasına ayrıca bilgi verilir.

YEDİNCİ KISIM 
Son Hükümler

 İtiraz 

MADDE 25 – (1) Yapılan yardım ve ödeme işlemleri konusunda MYK’nun verdiği kararlar kesin olup, itiraz edilemez.

Fonun tasfiyesi

MADDE 26 – (1)  Fon ancak Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurulu Kararı ile tasfiye edilebilir.

Fon hesabı

MADDE 27 – (1) Yardımlaşma Fonu hesapları ayrı tutulur. MYK bilançosu içinde ayrı bir hesapta gösterilir. Toplanan paralardan TDB bütçesinin diğer fasıllarına aktarım yapılamaz.

Yürürlük 

MADDE 28 – (1) Bu yönerge Merkez Yönetim Kurulu’nca kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 29 – (1) Bu yönerge hükümlerini MYK yürütür.

**

            EK-1

(Türk Dişhekimleri Birliği Yardımlaşma Fonu Yönergesi’nin 21.maddesine göre, ödeme yapılacaklardan alınacak taahhütnamedir.)

TAAHHÜTNAME

Türk Dişhekimleri Birliği’nden, Yardımlaşma Fonu kapsamında aldığım …………………………….. TL yardım, sunduğum belge ve bilgilere göre verilmiş olup, bu bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırılığın herhangi bir zamanda tespiti halinde zamanaşımı definde bulunmaksızın anılan miktarın iade tarihine kadar işletilecek Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirlenen faziziyle birlikte defaten ödemeyi, gayri kabili rücu şekilde, kabul ve tahaaüt ederim…./…/20..

Ad-Soyad 
İmza

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir