Genel Kurul Kararları

3.Olağan Genel Kurul Kararları

TDB 3. OLAĞAN GENEL KURULU
(2-3-4 Kasım 1990 )

TDB 3. Olağan Genel Kurul Kararları  

1. 1991 Yılı üye aidatlarının tespitiyle ilgili karar alınırken üye sayısı 200 dahil üye aidatlarının asgari muayene ücretinin 10 katından az olmamak şartıyla tespitinin kararlaştırılması,

2. Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması ve mevcut taşınmazların satılması konusunda Merkez Yönetim Kurulu`na yetki verilmesine,

3. Her yıl için yollukların bir önceki yılının %50 oranında artırılması.

4. Sayın Prof. Dr. Ercüment KONUKMAN`a çalışmalarından dolayı Birliğimizin onur üyeliğinin verilmesi.

5. Yeni il olan ilçelerin odalardaki üye aidatlarının değişmemesi için ilçe iken bağlı oldukları odaya il adı ile bağlı kalmaları.

6. Genel Kurulumuzun kabul ettiği yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayınlanabilmesi için Başbakanlığın ve Sağlık Bakanlığının öngöreceği redaksiyonları yapmak üzere yeni seçilecek Merkez Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmesi.

7. 3224 Sayılı yasanın 32.Maddesi gereği Birliğin asgari düzeyde yardımının talep edilmesi ve Birliğe yük olmamak için yardımın bir kereye mahsus olmak üzere bu dönem için üye sayısı 200`ü geçmeyen odalardan geliri giderini karşılamayan bütçelerin görüşülmesi kaydıyla brüt gelirin %15`i kadar yardım talep edilmesi.

8. Laikliğe aykırı siyasal bir simge olarak kullanılan türbanın müspet ilimle uğraşan Dişhekimlerine yakışmayan görüntü olduğunu, bu nedenle türbanla çekilmiş fotoğrafın Türk Dişhekimleri Birliği hüviyetinde kullanılmamasının Genel Kurul oyuna sunulması

9. Ortodonti Uzmanlarının sorunları

10. Türkiye`de Dişhekimlerinin Altın Rehbere ilan verilmesinin yasaklanması

11. Dişhekimleri Malzemeleri Kooperatifinin yaygınlaşmasının talep edilmesi

12. Tüm Odalara bir genelge yayınlayarak Oda Yönetim Kurulları, şikayet vaki olduğunda şikayet edilen Dişhekiminin makbuzlarını kontrol edebilir diye bir genelge; bu kanunda var olan yetkinin kullanılmasıdır, tek elden Türk Dişhekimleri Birliği`nin önermesi şeklinde,

Karar verilmiştir.

***

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
3.OLAĞAN GENEL KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ

2-4 Kasım 1990 tarihleri arasında toplanan 3. Dişhekimleri Birliği Olağan Genel Kurulu`nda yapılan görüşmeler ve alınan kararlar ışığı altında bütün sorunlarımızın temelinde 12 Eylül 1980 darbesi ve onun ürünü olan 1982 Anayasası ile tüm demokratik temel hak ve özgürlüklerin askıya alınması yatmaktadır.

1980`den sonra uygulanan sosyal, ekonomik ve siyasi politikalar; başta üreten kesim olmak üzere halkın büyük kesimini depolitize ederek sosyal, ekonomik ve siyasal sorunlarını arttırmıştır ve bu üreten kesimin ayrılmaz bir parçası olan biz dişhekimleri de çok büyük sıkıntılara girmişizdir.

Yasa ve şekil olarak örgütümüzün bulunmasına rağmen; askeri hekimlerin odaya kayıtlarının engellenmesi, kamuda çalışan hekimlerin odaya kayıt zorunluluğunun getirilmemesi ve de demokrasi ile yönetilen bütün ülkelerde, çalışan kesimlerin en doğal hakkı olan sendikalaşma ve grev hakkından mahrum bırakılmaları örgütün gerçek gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. Bu engeller ister istemez hekim potansiyelinin gerçek gücünün halka hizmet vermesine engel olmaktadır.

Artan enflasyon ve yansıması olan fiat artışları halkın ekonomik alım gücünü düşürmüştür. Halkımızın sağlığına ayırdığı payda azalarak halkın daha sağlıksız bir duruma düşmesine neden olmuştur.

Halkımızın özelde ağız ve diş sağlığı, genelde genel sağlık durumunun düzelebilmesi için siyasi iktidarlar düzeyinde birbirini tamamlayan ve bir ekonomik politikanın bütünselliği içinde yer alan sosyal ve siyasal politikaların üretilmesi ve yaşama geçirilmesi zorunludur. Bu bağlamda;

 1. Başta sağlıklı yaşama hakkı olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerin sağlanması ve kullanabilme olanağının tanınması.
 2. Demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile işletilmesinin sağlanması.
 3. Hukukun üstünlüğünün ve sosyal devlet anlayışının yaşama geçirilmesi.
 4. Başta laiklik olmak üzere çağdaş ve demokratik bir ülke olmanın tüm gereklerinin yerine getirilmesi.
 5. Coğrafi sınırlar içinde tüm ülke genelinde sosyal, siyasal ve ekonomik hakların ve fırsatların dengeli dağıtılması ve gözetilmesi.
 6. Doğu ve Güneydoğu halkının kendi ana dilini kullanma hakkı başta olmak üzere, genel sağlık ve sosyal durumlarının iyileştirilmesine öncelik tanınması.
 7. Kamu çalışanlarının örgütlenme ve sendika kurma hakkı ile grev ve toplu sözleşme haklarının tanınması.
 8. Siyasi iktidarların uygulayacağı meslek eğitimi ve uygulama politikalarının belirlenmesinde meslek örgütlerinin belirleyici rolünün olmasının sağlanması.
 9. Meslek örgütlerinin kendilerini bağlayan mevcut ve çıkacak yasalarla ilgili olarak başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere tüm evrensel hukuk organlarına başvuru hakkının sağlanması
 10. Plansız sanayi ve çarpık kentleşmenin oluşturduğu çevre sorunlarının halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi için ivedi olarak bilimsel çalışmaların yapılması ve gerekli önlemlerin alınması.
 11. Siyasi iktidarın ekonomik politikasını desteklemekten başka hiçbir özelliği olmayan Genel Sağlık Sigortası gibi sağlık aldatmacalarının yerine Türk Dişhekimleri Birliği ve Sağlık Meslek Birlikleri Danışma Kurulu`nun ürettiği Ulusal Sağlık Politikası`nın yaşama geçirilmesi gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir