Tüketici Hakları

Diş Hekimliğinde Tüketici Haklarını Koruma Protokolü

DİŞHEKİMLİĞİNDE TÜKETİCİ HAKLARI  PROTOKOLÜ

1- AMAÇ

1.1   Tüketici (TDB üyesi diş hekimleri Dişhekimliği fakültesi öğrencileri) ile firmalar   (ithalatçı, perakendeci,imalatçı,servis sağlayan vb) arasında çıkabilecek sorunları, tüketici yasasına başvurmadan, tarafların bağlı olduğu kuruluşların oluşturduğu yapılar yoluyla çözmek,

1.2   İnsan sağlığı ve çalışma güvenliği esas alınarak tüketicinin korunması ve aydınlanmasını  sağlamak, ürün ve hizmet kalitesini artırmak, rekabetin korunmasını sağlamak ve haksız rekabeti önlemektir.

2- TARAFLAR

Bu protokol  Ziya Gökalp Cad. No 37/11 Yenişehir-Ankara  adresindeki  Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları ile Meşrutiyet Cd. N:65/2 Galatasaray-İSTANBUL adresindeki Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği firmasını kapsar.

           Protokolde  geçen ;

           TDB                : Türk Dişhekimleri Birliğini
           ODA               : Türk Dişhekimleri Birliğine  bağlı odaları
           DİŞSİAD         : Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği’ne bağlı İthalatçı,
                                    İmalatçı ve perakende satış yapan firmaları temsil eden  kuruluşu, 
           FİRMA            : Protokol şartlarına uymayı taahhüt eden DİŞSİAD  üyesi   kurumu,
           TÜKETİCİ        : TDB üyesi dişhekimlerini ve Dişhekimliği fakülteler öğrencilerini,
           BİLİRKİŞİ        : TDB ve DİŞSİAD tarafından bölgesel olarak seçilen kişileri,

İfade eder.
            
3- HAKEM  KURULU

Hakem  Kurulu  iki  yıl  için  TDB  görevlendireceği  iki,   DİŞSİAD tarafından  görevlendirilecek  iki ve TDB  ve  DİŞSİAD’ın müştereken  seçecekleri  bir  üye olmak üzere toplam 5 kişiden  oluşur.  Kurulun  yedek  üyeleri  aynı  şekilde  belirlenir.   Kurul  üye  sayısında  herhangi  bir  nedenle  eksilme  olur  ise;  yukarıdaki  sisteme  göre  atama  yapılır  ve  göreve  çağrılır.  Kurul kendi arasında bir başkan ve raportör seçer. 

4- HAKEM  KURULU  GÖREV  VE  ÇALIŞMA  YÖNTEMİ        

Hakem kurulunun sekreteryası TDB tarafından yürütülür.

Kurul en az 4 üye ile  toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Kurulun toplanamaması halinde 1 hafta içinde yedekler göreve çağrılır.  Eğer  yakınmada  taraf  olan  kişi  kurul  üyesi  ise  ilgili  kararın  alınacağı  toplantıda  bulunmaz. Yerine  yedek üye  çağrılır. Hakem Kurulu dosyanın kendine ulaştığı resmi tarihten itibaren 15 gün içinde her iki tarafında görüşünü alarak sonuçlandırır. Kurul 4077 sayılı  tüketicinin korunması hakkında kanun  anlayışını temel  alarak bir rapor ile görüşlerini TDB ve  DİŞSİAD’a  sunar.

5- YAKINMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tüketici ile firma arasında anlaşmazlık oluşması durumunda tüketicinin bağlı olduğu Oda  Başkanlığına başvuru yapılır. Oda Yönetim Kurulu satıcı firma ile temasa geçerek sorunu çözmeye çalışır. Uzlaşma sağlanamadığı durumda yakınmayı, düzenleyeceği rapor ile birlikte hakem kuruluna iletmek üzere TDB’ye iletir. Bu  işlem 30 gün içinde tamamlanmalıdır. Aksi takdirde  hakem kurulu devreye  girer.

Firmaların Tüketiciler ile ilgili yakınmalarında Türk Dişhekimleri Birliği ve DİŞSİAD sorunun çözümü için girişimde bulunur.

6- TDB  ve  ODALARIN  SORUMLULUKLARI

TDB tüketici haklarının sekreteryasını oluşturur. Kurulların oluşmasını ve işleyişini,  kurulların ve yedeklerinin göreve çağrılmasını düzenler.
TDB nezdinde Tüketici hakları hesabı açar.
Odalar kendi bölgelerinde sorunlar hakkında rapor düzenleyecek nitelikteki dişhekimleri arasından bilirkişileri tespit eder ve TDB’ye bildirir.
Firmaların  satışa  sunduğu  yeni  ürünleri, çıkaracağı resmi yayın organlarında ücretsiz  olarak  duyurur.
Gerçekleştirilen protokolleri çıkacak olan ilk sayıda üyelerine duyurur.
TDB DİŞSİAD ile ortaklaşa, Dişhekimliğinde Tüketici Haklarını Koruma Sertifikası düzenler.

7- FİRMANIN  YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1    Sattığı  ürünü  Tüketici  ile  yapacağı  sözleşmede  yer  alan  maddelere  göre  zamanında

teslim  eder.

7.2    Ayıplı  mal, mal  ve  hizmetler,  taksitli  satışlar  ve  kapıdan  satışlar,  kampanyalı  satışlar,  etiket  bulundurulması  ve  garanti  belgesi  ile  ilgili  işlemlerde  4077  sayılı  tüketicinin  korunması  hakkında  kanun  maddelerine  uyar.

7.3    Sattığı  tüm  malzemelerinde Türkçe  kullanım  kılavuzu  ve  cihaz  ile  ensturmanlarında  Türkçe  bakım  ve  kullanım  kılavuzu  bulundurur.

7.4    Sattığı  cihaz  ve  ensturmanların  yedek  parçalarını  kullanım  ömrü  süresinde (en  az 5 yıl ) temin eder.

7.5    Sattığı  sarf  malzemelerinin  devamlılığını  sağlar.

7.6    Sattığı cihazın  bakım  ve  onarımını  kendisi  veya kendi  garantisi  altında  bir  başka  firma  aracılığı  ile  gerçekleştirir.

7.7    Cihaz  ve  ensturmanlar  için  ayrı  bir  garanti  belgesi  düzenler.

7.8    Satış  yapan elemanının  yanlış  ve  yanıltıcı  tanıtımı  önlemek  amacı  ile  eğitir.

7.9    Sarf  malzemelerinde  imalat  ve  son  kullanım  tarihlerinin  bulunmasını  sağlar.

7.10  Tüm ürünlerinde uluslararası ( FDI, ADA, İSO, CE, vb. ) veya ulusal (Sağlık Bakanlığı Ruhsatı vb.) dental  normlara  uygunluk  belgelerinden birini  bulundurur. Sadece Ağız ve Diş Sağlığı kuruluşlarında kullanılabilen alet ve malzemelerin alıcısının Dişhekimi olmadığından şüphe edilen durumlarda hassas davranış gösterir.

7.11   Firma,  imzalanan  protokolün  bir  örneğini  satış  yerinde  bulundurur. Bu protokolü isteyen  tüketiciye  gösterir.

7.12   Üretici,  ithalatçı ve satıcı firmalar “sözleşme eki  belgeleri” TDB’ye sunar.              

8- FON  OLUŞTURULMASI  VE  FONUN  KULLANIMI 

Tüketici  hakları  çalışmalarına  yönelik  TDB  nezdinde  ayrı  bir  hesap  oluşturulur.  Bu  hesaba,  protokole  imza  atan  firmalar 100 USD tutarında katkıda bulunurlar. Firmalara bu katkıları nedeniyle sertifika verilir. Sertifikanın süresi 2 yıl olup, bundan sonraki her yıl için 50 USD alınır. Daha önce verilmiş olan sertifika üzerine alınan bu bedel nedeniyle 1 yıl süreli vize işlemi yapılır.  

Tüketici  itirazlarında,  tüketici  hesabına yatırılacak tutar, taraflarca her yıl yeniden belirlenir.

TDB Kongrelerinin fuar girdilerinin  %1 i  DİŞSİAD fuar girdilerinin % 1i   fona aktarılır.              

TDB ve DİŞSİAD’ın 1 yıl içinde yapacağı en az 2 toplantıda fon hesapları gündem maddesi olarak görüşülür.

Bu  fon  hakem heyeti  yazışmalarında  bilirkişi  çalışmalarında  gerekli  durumlarda  yerinde  inceleme  yapmak  üzere  yolluk  ve  harcırah  olarak  kullanılır.  Tüm  bu  masraflar  kusurlu  bulunan  tarafa  rücu  edilir. 

Bu fonda biriken paranın 5.000 USD aşması halinde artan miktar Türk Dişhekimleri Birliği Burs Fonuna aktarılır.

9- PROTOKOL  MADDELERİNDE  DEĞİŞİKLİK 

Protokol  maddelerinde  gerekli  olan  değişiklikler, TDB  ve  DİŞSİAD Yönetim Kurullarının ortak kararları ile yapılabilir. 

10- SÖZLEŞMENİN  İPTALİ

Hakem  Kurulunun  kararına  uymayan  tüketici  ve  firma,  kurumlarının resmi yayın organlarının ilk sayısı ile tüketicilere  ve  bir  yazı  ile  tüm  firmalara  bildirilir.  Sözleşme  kurallarına  uymayan  firmanın  sözleşmesi  iptal edilir.  Tüketici  ve Firmalara duyuru yapılır. Tarafların yasal işlemlere başvurmaları bildirilir. 

11- PROTOKOL SÜRESİ

Bu protokol 19.06.2003 tarihinden itibaren 2 (iki) yıllık olmak üzere taraflarca imzalanır. Fesih bildirimi olmadığı sürece kendiliğinden ikişer yıllık sürelerle uzar.

Eki: 1 adet Firma Belge Listesi

   Celal Korkut YILDIRIM                                                Yusuf Hikmet ARPACIOĞLU
Türk Dişhekimleri Birliği                            Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği
        Genel Başkanı                                                          Yönetim Kurulu Başkanı


PROTOKOL EKİ
ÜRETİCİ, İTHALATÇI VE SATICI FİRMALARIN
PROTOKOLÜN 8.MADDESİNE GÖRE TDB’YE SUNACAKLARI
BELGE LİSTESİ

ÜRETİCİ  FİRMA

 • Vergi  dairesine  kaydı
 • Kamusal  bir  kuruluştan  alınan  imalatçı  yeterlik  belgesi
 • Ticaret  ve  Sanayi  Odası  kaydı
 • Cihazlarda  kullanılan  malzemelerin  standart  veya  uygun  olduğunu  gösteren  liste 
 • İlaç  kapsamındaki  ürünler  ile  ilgili  Sağlık Bakanlığından  alınan  izin

İTHALATÇI  FİRMA

 • Vergi  Dairesi  kaydı
 • Ticaret  Odası  kaydı
 • Uluslararası  dental  normlara  uygunluk  sertifikaları

SATICI  FİRMA 

 • Vergi  dairesi
 • Ticaret  Odası  kaydı
 • Üretici  ve  ithalatçı  firmanın  temsilcisi  olduğuna  dair  belge

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir