Tüzükler

Özel Hastaneler Tüzüğü

ÖZEL HASTANELER TÜZÜĞÜ

          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi      : 28/2/1982,    No : 8/5747
          Dayandığı Kanunun Tarihi                : 24/5/1933,    No : 2219
          Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi     : 10/1/1983,    No : 17924
          Yayımlandığı Düsturun Tertibi          : 5, Cildi : 22,      S. 2766

BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam, Kabul Edilecek Hastalar, Özel Hastane
Binalarının Nitelikleri

             Kapsam :

             Madde 1 – Özel hastanelere kabul edilecek hastalar, hastanelerin türleri,binalarının nitelikleri, personel kadroları, bulundurulması zorunlu ilaç, araç ve gereçler ve özel hastanelerin iç hizmetlerine ilişkin esaslar bu tüzükte gösterilmiştir.

             Kabul Edilecek Hastalar ve Hastanelerin Türleri :

             Madde 2 – (Değişik: 20/3/1997 – 97/9295 K.)

             Özel Hastaneler, Tababet Uzmanlık Tüzüğü`nde gösterilen ve açılma izinlerinde yazılı olan bir ya da bir kaç uzmanlık dalıyla ilgili hastaları ve tıbbi yardım isteyenleri kabul ve tedavi ederler.

             Sanatoryumlar, akıl ve ruh hastalıkları ile bulaşıcı hastalıklara özgü hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, prevantoryum ve kürevleri ve diğer özel dal hastenelerinin açılma izinlerinde, bunların kabul ve tedavi edecekleri hastalıkların türleri ayrıca belirtilir.

             Belirli yaş ve cins grubu hastalar ile bir organ veya organ grubu hastalarının müşahede, muayene, teşhis ve tedavilerinin yapıldığı özel dal hastaneleri için, bu Tüzükte öngörülen bina ve bölümlerin fiziki durumu, bölümlerden hangilerinin şart olduğu, bulunması gerekli personel, araç-gereç ve ilaçlar ile ilgili hususlar Sağlık Bakanlığı`nca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.

             Bina imar durumu :

             Madde 3 – Özel hastaneler, hastaları rahatsız edebilecek derecede görüntülü yerlerden veya havayı kirletecek sınai kuruluşlardan uzak, havadar, ferah ve bahçe içinde ya da bahçeli ve ağaçlı yerlerde İmar Kanunu ile Tüzük ve Yönetmelikleri hükümlerine göre yapılmış ve kullanma izni almış olmalıdır.

             Başka amaçla yapılmış binalarda, özel hastane açılabilmesi için yerel belediyeden umumi binaya çevrilmesiyle ilgili iznin alınması gerekir.

             Esas duvarları ve bölümleri ahşap ve yangına karşı güvenlik önlemleri bulunmayan binalarda özel hastane açılamaz.

             Hasta odaları :

             Madde 4 – Hasta odaları, doğrudan ve yeterli güneş ışığı ile aydınlanmalıdır. Bodrum katlarında hasta odası olamaz.

             Odaların duvar ve zeminleri :

             Madde 5 – Hasta odalarının duvarları düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte; ameliyathaneler, laboratuvarlar ve bulaşıcı hastalara ayrılan odaların taban ve duvarları ise yıkamaya ve dezenfeksiyona elverişli olacaktır.

             Hastalara düşecek alanlar :

             Madde 6 – Tek yataklı hasta odaları en az 9 m2 olacak; birden çok yataklı odalarda hasta başına en az 7 m2, çocuk hastalar için 6 m2, çocuğu ile yatan lohusalar için tek yataklı odalarda 12 m2, birden çok yataklı odalarda 10 m2 alan bulunacaktır.

             Koridorlar :

             Madde 7 – Hasta odalarının bulunduğu koridorların genişliği en az 2 m. olacaktır. Buralara , ancak sedye taşınmasına engel olmamak koşuluyla hemşire istasyonu bankosu ve ecza dolabı konabilir.

             Merdivenler ve asansörler :

             Madde 8 – (Değişik: 20/3/1997 – 97/9295 K.)

             Özel hastanelerde otomatik devreye giren uygun güç ve nitelikte bir jeneratör ile TSE standardına göre imal edilmiş yeteri kadar (en az iki) asansör bulunması zorunlu olup, asansörlerden birinin tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya elverişli olması gerekir.

             Katlar arası sedye ile hasta taşınmasında gerekli olduğu hallerde kullanılacak olan merdiven ve sahanlık en az net 1.30 m. genişlikte, basamak yüksekliği 16.18 cm., basamak genişliği 30-33 cm. arasında olmalıdır.

             Merdiven rıhtları sakatların çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilmeli, hastane girişine sakatlar için uygun eğimli rampa yapılmalıdır.

             Isıtma :

             Madde 9 – Özel hastanelerde saç, odun sobası, borusuz akaryakıtlı ve gazlı ısıtıcılar, mangal, açık elektrik sobaları vb. ısıtma araçları kullanılamaz. Hasta odaları ile hastalar ve personel tarafından kullanılan bütün yerlerin uy-gun sıcaklıkta tutulması gerekir.

             Havalandırma ve aydınlatma :

             Madde 10 – Hasta odaları ve hastalar tarafından kullanılan bütün yerlerlekoridor ve giriş yerlerinin yeterli biçimde aydınlatılmaları ve havalandırılmaları sağlanır.

             Birden çok hasta yatan odalarda, geceleri bir hastanın kullanacağı ışıkdiğerini rahatsız etmeyecek biçimde düzenlenir.

             Lavabo, tuvalet, duş, banyo ve klozetler :

             Madde 11 – Özel hastanelerde, kadın ve erkek hastalar ve personel için ayrıayrı yeterince tuvalet ve lavabo ile ancak sıcak sulu duş ya da banyolar bulunur. Sekiz hasta için en az bir tuvalet olacaktır.Tuvaletlerde sürekli ve yeterli su bulunacak; tabanlarıyla duvarlarının en az 1,50 m.yüksekliğe kadar olan bölümleri yıkanabilecek biçimde yapılacaktır. Ayrıca hasta katlarındaki tuvaletleringiriş bölümlerinde lavabolardan uzak, uygun bir yerde, sürgü temizleme ve saklanma yerleri bulunacaktır.

             Cenaze yeri :

             Madde 12 – Özel Hastanelerde, soğuk hava düzeni bulunan ölü koymaya, yıkama- ya gerektiğinde otopsi yapmaya elverişli bir cenaze yeri ayrılacak; buralarınhasta katlarıyla hasta ve hastane personelinin devamlı bulunduğu ve gelip geçtiği genel yerlerde doğrudan bağlantısı bulunmayacak; yıkama ve dezenfeksiyona elverişli olacaktır.

             Mutfak ve çöpler :

             Madde 13 – Mutfakların zemin ve duvar yüzeyleri temizlenmeye ve yıkanmayaelverişli, yiyecek ve içeceklerin ayıklanma, yıkanma ve hazırlanma yerleri ile bulaşık yıkama yerleri ayrı olacak; buralarda yeterli miktarda paslanmaz çelik ya da fayans eviyeler bulunacaktır.

             Çevrenin artık ve çöplerle kirlenmesine olanak vermeyecek önlemlerin alınması zorunludur.

             Çamaşırhane :

             Madde 14 – Çamaşırhanelerin mutfak ve hastane bölümleriyle doğrudan bağlantısı olmayacaktır.

             Görevlilerin soyunma – giyinme ve çalışma odaları :

             Madde 15 – Özel hastanelerde, binaların durumuna ve hastane kadrosuna göre tabibler ve diğer görevlilere gerektiği kadar soyunma-giyinme ve çalışma odaları verilir. Her hastanede, gece nöbetine kalacak tabibler için yatma yerleri ayrılır. Bu yerler birden çok binadan oluşan hastanelerde, olanak ölçüsünde merkezibir yerde bulunacaktır. Hastalara ayrılan bölümlerde, hizmet gereklerine göreyatması gerekli olanlardan başka kimselerin, geçici ya da sürekli olarak yatmaları yasaktır.

             Akıl ve ruh hastalıkları hastanelerinin özellikleri :

             Madde 16 – Akıl ve ruh hastalarını kabul eden özel hastane binalarının aşa-ğıdaki koşulları da taşıması gerekir.

             a) Akıl ve ruh hastaneleri, hastaların dinlenmelerini sağlamak üzere kentdışında, yeter derecede geniş bir arazi üzerinde kurulmalı ve etrafı çevrilmiş olmalıdır. Bu koşullar varsa, kent içinde de bu kurumların açılmasına ya da birhastaneye akıl ve ruh hastalıkları bölümü eklenmesine izin verilebilir. Bina ya da binalar, hastaların özelliklerine göre, ayrı ayrı bulundurulmalarını sağ-layacak biçimde düzenlenmelidir.

             b) Akıl ve ruh hastaları yanında öteki hastaları da bulunduran hastanelerin akıl ve ruh hastalarına ayrılan bölümleri ayrı binalarda olmalı ve bu binaların etrafında kendilerine özgü ve hastanenin öteki bölümleriyle ilgisi olmayan bahçeleri bulunmalıdır.

             c) Akıl ve ruh hastalıklarına ayrılan binalarda duvar, pencere, kapı, karyola ve yatak takımları ile diğer bölümler hastaların kaçmalarına, kaza ve zararlara engel olacak biçimde yapılmalıdır.

             d) Gündüz de yatakta kalan ya da kendisine ve başkasına zarar verebilecek (ajite ya da agresif) olan hastalara ve özel tedavi gerektirenlere durumlarına uygun ayrı odalar verilmelidir.

             e) Akıl ve ruh hastalarının gündüz birlikte bulundukları odalarda hasta başına en az 2 m2 alan hesap edilmelidir.

             f) Uğraşı tedavisi uygulanan akıl ve ruh hastaları için her kurumda, uygun ve yeterli açık ve kapalı çalışma yerleri bulundurulmalıdır.

             Doğumevlerinin özellikleri :

             Madde 17 – Doğumevleri ile hastanelerin doğuma ayrılmış bölümlerinde, ayrıca;

             a) Doğum yapacak ağrılı hastalar, lohusalar, erken doğmuşlar, ateşli ya da bulaşıcı hastalığa tutulanlar, hasta doğmuş ve hastalanmış süt çocukları için tedavi yerleri ve ayırma odaları,

             b) Tıbbi gereklere uygun doğum odası,

             c) Yalnız doğum hizmetine ayrılmış kurumlarda, doğumla ilgili ameliyat vecerrahi müdahaleler için ameliyathaneler bulunması gerekir.

             Doğumdan başka bölümleri de olan hastanelerin ameliyathaneleri bu işin yapılmasına uygunsa doğum bölümünde ayrıca ameliyathane bulunması zorunlu değildir.

             Sanatoryumların özellikleri :

             Madde 18 – Sanatoryumlar, manzaralı yerlerde, park, bahçe içinde kurulur. Bu hastanelerde erkek, kadın ve çocuk hastalar için ayrı ayrı binalar bulunur. Erkek kadın ve çocuklar aynı binada kalıyorsa, her birinin yatak bölümleri ayrı olur.

             Basil çıkaran hastaların diğer hastalardan ayrılması zorunludur. Sanatoryumların hasta odalarındaki eşyalar, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır.

             Prevantoryumların özellikleri :

             Madde 19 – Prevantoryumlar, park, bahçe, orman içinde ya da deniz ve göl kıyılarında, doğal su kaynaklarının yakınında, gürültüsüz ve manzaralı yerde kurulur. Buralarda kadın, erkek ve çocuklar için ayrı yatak bölümleri, kür yerleri toplantı ve okuma salonları ile gezinti yerleri bulunur.

             Kürevlerinin özellikleri :

             Madde 20 – Kürevlerinin türlerine ve bulundukları yerlere göre, taşımaları gereken öteki nitelikler, açılma izinlerinin verilmesinden önce Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca belirlenir.

             Bulaşıcı hastalıklara ait özel hastaneler :

             Madde 21 – Bulaşıcı hastaları kabul etmek üzere açılacak özel hastanelerle hastanelerin bulaşıcı hastalıklara ayrılmış bölümlerinde ayrıca;

             a) Ayrı girişi bulunan bir hasta kabul bölümü,

             b) Buluşmaya neden olmayacak biçimde ayrı odalar, ayrı banyolar ve tuvaletler,

             c) Bulaşıcı salgı ve boşaltım kamplarının dezenfeksiyon için özel yerler,

             d) Bulaşıcı hastaların yemek kaplarının dezenfeksiyonu için özel yerler ve düzenler bulunur.

             Erkek, kadın ve çocuk hastaların ayırımı :

             Madde 22 – Özel hastanelerde, erkek ve kadın hastalar, ayrı ayrı katlarda ya da dairelerde, olanak yoksa bir katın kapı ile bölünmüş bölümlerinde yatırılır. Lüks, hususi ve birinci sınıf odalarda böyle bir ayrıma gerek yoktur.

             Çocuk hasta kabul edilen hastanelerde, on yaşından büyük kız ve erkek çocuklar birbirinden ayrı bölümlerde tedavi edilirler. Ailesinden birinin eşliğinde yatan çocuklar için bu hüküm uygulanmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Özel Hastanelerin Personel Kadroları, Bulundurulması Zorunlu
İlaç, Araç, Gereç ve Aygıtlar

             Personel durumu :

             Madde 23 – Özel hastanelerde bulundurulacak sağlık personelinin en az sayıları ek I sayılı çizelgede gösterilmiştir.

             Bulundurulacak ilaç, araç, gereç ve aygıtlar :

             Madde 24 – Özel Hastanelerde bulundurulması zorunlu ilaçların tür ve en az miktarları II sayılı; araç, gereç ve aygıtların en az miktarları ise III sayılı çizelgede gösterilmiştir.

             Bu ilaçların yerine aynı bileşimde ya da aynı etkiye sahip başka bir ilaç bulundurulabilir.

             Zorunlu hallerde, bu tüzükte değişiklik yapılmasına kadar sözkonusu çizelgelerde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bir bilim kurulu kararına dayanılarak değişiklik yapılabilir.

             Her hastane bir cankurtaran arabası (ambulans) ve hastanenin gereksinimini karşılayacak bir telefon santralı bulundurmak zorundadır.

             Ameliyathane, laboratuvar vb. hizmet yerleri :

              Madde 25 – Özel hastanelerde uzmanlık dallarının gereğine göre, yeterli sayıda ameliyathane, kroner bakım, uyandırma, ağrı, doğum, alçı, endoskopi odaları, laboratuvar vb. zorunlu hizmet yerleri ile hastanenin yatak sayısına ve işlevine uygun güç ve nitelikte en az 100 mA`lik bir röntgen aygıtının yer aldığıröntgen laboratuvarı bulunacaktır.

             Ameliyathanelerin aseptik ve septik ameliyat ve müdahaleler için ayrı ayrı olması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Hastanelerin İç Hizmetleri

             Vizite ve bakım

             Madde 26 – Özel Hastanelerde görevli uzman tabiblerin çalışma saatlerini gösterir bir liste hastane girişine asılır.

             Hastaların muayene ve tedavileri, isterlerse dışarıdan uzman çağırılarak da yaptırılabilir.

             Hastaların viziteleri, her sabah, hastanenin uzmanları tarafından ya daisteği üzerine dışarıdan hastanın bakımını üstlenen uzman tarafından yapılır.

             Ağır ameliyat edilmiş ya da sürekli izlenmesi gereken hastalar, ameliyat sonrası ya da yoğun bakım birimlerinde, burada görevli uzmanlarca ya da hastayıtedavi eden tabiblerce, bu birimler yoksa tedavi eden tabibce sürekli izlenipgereken önlemler alınır.

             Bunlar dışında ortaya çıkacak herhangi bir acil durumda, hastane yönetimiilgili uzmanını getirmek zorundadır.

             Sürekli tabib bulundurma, nöbetçi tabip:

             Madde 27 – Özel hastanelerde, günün her saatinde, bir tabip bulundurulması zorunludur.

             Gece nöbetçi tabibi, akşam bütün hastaları görür; uzmanlar tarafından gerekgörülen tedavilerin yapılmasını sağlar; diğer yardımları yapar ve ağır hastala-rın durumunu geceleyin de izler; acil yardımı yaparak durumu ilgili uzmana derhal bildirir; göstereceği yolda hareket eder.

             Acil hastalar ve yaralılar:

             Madde 28 – (Değişik: 20/3/1997 – 97/9295 K.)

             Acil hastalar ve yaralıların özel hastanelere başvurması halinde ilk ve acil müdahalenin yapılabilmesine imkan verecek nitelikte bir acil ünitenin oluşturulması zorunlu olup, yapılacak tıbbi yardım ve alınacak önlemlerin yerine getirilmesinden mesul müdür, bulunmaması halinde nitelikleri yönetmelikte belirtilen nöbetçi tabip yükümlüdür.

             Acil ünitede bulunması gereken personel ile araç-gereç Sağlık Bakanlığı`ncaçıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.

             Hasta dosyaları ve iç hizmet yönergesi:

             Madde 29 – Özel hastanelerde yatan hastaların kimliğini, doğum yerini, ad- resini, yattığı ve çıktığı tarihi, hastalığının tanısını ve çıkıştaki durumunu yazmak için bir protokol defteri ile derece kağıdı, tabelası, filmleri, labora-tuvar raporları vb. hastanın izlenmesi ile ilgili belgeleri içeren bir dosya tutulur.

             Protokol defterinin ilgili yerleri ile dosyadaki belgeler, giriş ve çıkıştageciktirilmeden doldurulur.

             Gerçek kişilere ait hastanelerde sorumlu müdürler, yönetim kurulu bulunanların bu kurulla birlikte sorumlu müdürleritarafından hususi hastaneler kanunu ve bu tüzük esaslarına göre bir iç hizmet yönergesi düzenlenir.

             Bu yönergede hastaların kabul koşul ve yöntemleri, sınıfına göre hastalardan alınacak ücret ve ne zaman alınacağı, hasta emanet ve eşyasının saklanması, hasta ziyaret saatleri, sınıflarına göre hasta odalarının nitelikleri hastanın özel durumunun gerekleri dışında verilecek yemeklerin nitelik ve niceliği, yemek zamanları, ölüm halinde yapılacak dezenfeksiyon, tabiplerin nöbet görevleri, hemşirelerin, hastabakıcıların ve diğer hizmetlilerin görevleri, polikliniği olan hastanelerin bu hizmetlerinin yapılış biçimi ile iç hizmetlere ilişkin diğer hususların gösterilmesi zorunludur.

             Sanatoryumlarla kürevleri için düzenlenecek yönergelerde, yukarıda sayılan hususlardan başka dinlenme zamanları ve kuruluşun özelliğine göre yapılacak tedavi yöntemi ile disiplinine ilişkin hususlar da yazılır.

             Akıl hastalarını kabul koşulları:

             Madde 30 – Özel Hastanelere akıl ve ruh hastası yatırmak isteyen kimse, ku-rumun sorumlu müdürüne kendisinin ve yatırmak istediği hastanın adını ve soyadını, yaşını, sanatını, adresini, akrabalık ya da ilişki derecesini, hastayı kurumda ne kadar zaman bırakmak istediğini belirten bir yazı ile başvurur. Buyazıya ayrıca;

             a) Hastanın nüfus cüzdanı ya da onaylı örneği,

             b) Hastanın akıl ve ruh hastalığına tutulmuş olduğunu, bir akıl ve ruh hastalıkları hastanesinde ya da bölümünde tedavisi, gözlem altına alınması ya da kapatılması gerektiğini belirtir resmi tabip raporu,

             c) Hasta vesayet altında ise buna ilişkin mahkeme ilamının ve öteki yasalbelgelerin asılları ya da noterlikten onaylı örnekleri eklenir.

             Hasta kuruma yerel mülkiye amirinin yazılı isteğiyle gönderilirse, bu istek belgesine de tabip raporunun eklenmesi gerekir.

             Hasta akıl ve ruh hastanelerinin sorumlu müdürü ya da akıl ve ruh hastalıkları bölümünün uzmanı tarafından muayene edildikten ve belgeleri inceledikten sonra hastaneye kabul olunur.

             Özel hastanelere kabul edilemeyecek hastalar:

             Madde 31 – Devlet Hastanelerine gönderilmeleri gereken aşağıdaki hastalarözel hastanelere kabul edilemezler:

             a) Suçu işledikleri zaman bilinçlerini ya da hareket serbestilerini tamamen kaldıracak biçimde akıl hastalığına tutulmuş bulunmalarından dolayı mahkemece, korunmalarına ve tedavi altına alınmalarına karar verilmiş olan hastalar,

             b) Akıl ya da ruh hastalığından dolayı mahkemelerce hastanelerde tıbbi gözlem altına alınmasına gerek gösterilenler,

             c) Zehirli ya da uyuşturucu madde alışkanlığından dolayı hastanelerde tedavilerine mahkemelerce karar verilenler,

             d) Bir suç işleyip de akıl hastalıklarından birine tutulmuş olan ya da buhastalıklardan birine tutulduğu öne sürülen ve mahkemelerce haklarında henüz karar verilmemiş olan kimseler.

             Güvenlik makamlarına bildirme:

             Madde 32 – Durumundan kuşku duyulan ve kimliği belli olmayan hastalarla adli olaylar Güvenlik makamlarına derhal bildirilir.

             Ameliyat koşulları:

             Madde 33 – Her ameliyattan önce, hastada, ameliyatın yapılmasına engel bulunup bulunmadığının saptanması için gerekli klinik ve laboratuvar incelemelerinin yapılması zorunludur. Bu incelemeler sonucunda ameliyata engel ya da ameliyatın ihtilata neden olacağı bir durum saptanırsa gerekli önlemler alınmadan ameliyat yapılmaz.

             Bu incelemeler ya da engelin kaldırılması için yapılacak tedavi dolayısıyla geçecek zamanın hastanın yaşamını tehlikeye sokması sözkonusu ise, ameliyatınyapılması ertelenmez. Ameliyattan önce ve sonra yapılan inceleme ve tedaviler ile ameliyatın acele yapılmasının nedenleri hasta gözlem kağıdına yazılır.

             Gündelik ücretlerin saptanması:

             Madde 34 – Özel Hastanelerde yatan hastalardan sınıflarına göre alınacak gündelik ücretler, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının uygun gördüğü miktarları geçemez.

             Ücretle hasta kabul eden özel hastanelerde en az bir yatak olmak koşuluyla yatakların % 5`i parasız hastalar için ayrılır ve bunların sayısı açılışizinlerinde gösterilir.

             Bu yataklarda, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, yerel mülkiye amirinin ve hastane yönetiminin parasız tedavisini uygun gördüğü fakir hastalar tedavi edilir.

             İlk açılışta, İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü ya da görevlendireceği bir yardımcının başkanlığında bir Devlet Hastanesi Baştabibi, yoksa hükümet ya dasağlık ocağı tabibi, tabib odaları, ticaret odaları ve belediye temsilcilerinden oluşan bir kurulca, fiyat indeksleri, yerel koşullar ve emsal gündelik ücretler gözönünde bulundurularak saptanacak gündelik ücretler, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca aynen ya da değiştirilerek onaylandıktan sonra uygulanır.

             Ücret değişikliği için, bina kirası, bina ve demirbaş amortismanları, aydınlatma, ısıtma, su ve yiyecek harcamaları, personel ücretleri vb. gündelik ücretleri etkileyen giderlere ilişkin belgelerle birlikte Valiliğe yazılı olarak başvurulur.

             İkinci fıkrada sözü edilen kurulun bu başvuru üzerine vereceği karar Bakanlığa gönderilir.

             Ücretler bir yıl geçmeden artırılamaz. Ancak toptan eşya fiyatları endeksi artışları % 25`i geçtiği takdirde, ücret saptanmasından en az altı ay geçmek koşuluyla bu süre beklenmeden artırma isteminde bulunulabilir.

             Peşin alınan ücretler:

             Madde 35 – Özel hastaneler ücretli hastaların yatırılmasından önce yedigünlük ücret ve giderleri karşılayacak parayı peşin olarak ve emaneten alabilecekleri gibi emanete alınan para bittikce aynı biçimde yedi günlük daha alabi- lirler. Hasta çıkarken kesin hesaptan arta kalan kendisine geri verilir.

             Alındı belgesi verme zorunluluğu:

             Madde 36 – Hastalara, alınan paralara karşılık kurumun mührü ve yetkilinin imzasını taşıyan bir alındı belgesi verilir. Alındı belgeleri, gündelik ücrettutarı, hasta için kullanılan ilaç, malzeme, gündelik ücrete girmeyen röntgenve laboratuvar muayene ve tahlil bedelleri, ameliyat ücretleri ve hasta tarafından ödenmesi gereken öteki giderler, ayrı ayrı gösterilecek biçimde düzenlenir.

             Hastalara verilecek belgeler:

             Madde 37 – Özel hastaneler, hastalarca istenirse aşağıdaki belgeleri ücretsiz olarak vermek zorundadırlar:

             a) Hastanede kullanılıp bedeli hastadan alınan ilaç ve pansuman malzemesinin tür ve miktarını gösterir liste,

             b) Hastanede ya da dışarıda yapılan, bedeli hastaca ödenen laboratuvar ve röntgen muayene raporları ve röntgen filmleri ve şemaları (Adli olaylara ait olanların asılları verilmez).

             c) Dışarıdan satın alınan ilaç ve malzemenin reçeteleri,

             d) Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalığın tanısı, gidişi,yapılan inceleme, tedaviye ve sonucuna ilişkin olarak tabibçe düzenlenecek bir çıkış özeti (epikriz)

             İlaç, malzeme ve günlük gereksinimlerin bedelleri:

             Madde 38 – Özel hastanelerde ücretli hastalar için kullanılan ilaç ve malzeme ile ayrıca verilen içecekler, sağlanan gazete, kitap ve telefon konuşması vb. gereksinimler için alınacak para, bunların gerçek bedelinin üstünde olamaz.

             Teftiş defteri:

             Madde 39 – Özel Hastanelerde, yetkililerce yapılan teftiş sonuçlarının yazılması için her sayfası Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünce mühürlenmiş bir teftiş defteri tutulur.

             Bildirme yükümü:

             Madde 40 – Bildirilmesi zorunlu hastalığa yakalanmış olanlardan iyileşmedençıkanlarla bulaşıcı hastalık taşıyıcıları (portör) ile gidecekleri yerler, sorumlu müdürlerce ilgili makamlara bildirilir.

             Bulaşıcı ve salgın hastalıklar:

             Madde 41 – Bulaşıcı ve salgın hastalıkları kabul eden yada bu tür hastalık saptanan özel hastanelerde, hastalığın bulaşmasını önleyecek her türlü önlem sorumlu müdürce alınır. Bulaşıcı ve salgın hastalıkları tedavi edebilecek resmive özel öteki hastanelere naklolunurlar.

             Yangına karşı önlem:

             Madde 42 – Özel Hastanelerde, yangına karşı gereken önlemler alınır. Bunun için sorumlu müdürler, yerel belediyelere başvurarak hastanelerini bu bakımdan incelettirir ve öngörülen hususları yerine getirirler.

             Kaldırılan hükümler:

             Madde 43 – Bakanlar kurulunun 8/8/1934 günlü ve 2/1122 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuş olan “Hususi Hastaneler Nizamnamesi” ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici Madde 1 – Mevcut Özel Hastaneler bu tüzükte öngörülen hususları yürürlüğe girdiği tarihi izleyen iki yıl içinde yerine getirmek zorundadırlar.

             Bunlardan, binada değişiklikle ek yapılmasını gerektiren ancak, Bayındırlık Müdürlüklerince mimari bakımdan sakıncalı olduğu belirtilenler bu hükmün dışındadır.

             Geçici Madde 2 – Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 6 ay içinde gündelik ücretlerin yeniden saptanması istenebilir.

             Yürürlük:

             Madde 44 – 24/6/1933 günlü ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununa dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu tüzük hükümleri Resmi Gazete`de yayımı gününde yürürlüğe girer.

             Yürütme:

             Madde 45 – Bu tüzük hükümlerini Adalet, İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları yürütür.

28/2/1982 TARİHLİ VE 8/5747 SAYILI ÖZEL HASTANELER

TÜZÜĞÜNE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

             1– 20/3/1997 tarihli ve 97/9295 sayılı Tüzüğün geçici maddeleri:

             Geçici Madde 1 – Mevcut özel hastaneler bu Tüzükte öngörülen acil ünitesini iki ay içinde, diğer hususları ise Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üç yıl içinde yerine getirmek zorundadırlar.

             Geçici Madde 2 – Bu Tüzüğün 1 inci ve 3 üncü maddelerinde belirtilen yönetmelik dört ay içinde yürürlüğe konulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir