Yönetmelikler

Türk Dişhekimleri Birliği Dişhekimleri Odaları İl Ve İlçe Temsilcilikleri Yönetmeliği

Resmi Gazete
Tarih: 31.03.2009; Sayı : 27186

Türk Diş Hekimleri Birliği`nden:

TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ DİŞ HEKİMLERİ ODALARI İL VE İLÇE

TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

            MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, diş hekimleri odaları tarafından atanacak temsilcilerin atanmaları, görev ve yetkileri ile temsilciliklerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Diş Hekimleri Odası üyelerini, odaya kayıt olması zorunlu olan diş hekimlerini ve özel kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunan diş hekimlerinden mesleklerini serbest olarak icra edenleri kapsar.

            Dayanak

            MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE  4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

            a) Oda             : Diş Hekimleri Odasını,

            b) Temsilcilik  : Oda Yönetim Kurulu kararıyla il veya ilçelerde Odayı temsil etmek üzere kurulan birimi,

            c) Temsilci      : Temsilcilikte Odayı temsil etmek üzere görevlendirilen diş hekimini

            ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temsilciliklere İlişkin Hükümler

            Temsilcilik kurulması ve kapatılması

            MADDE 5 – (1) Oda Yönetim Kurulu tarafından, yetki sınırları belirlenmek koşuluyla gerekli görülen yerlerde bir ya da birden fazla temsilcilik kurulabilir. Mahalle, ilçe ya da illerde açılacak temsilciliklerin sayısı ile birden fazla idari birimin bir temsilciliğe bağlanması konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

            (2) Temsilcilikler kuruldukları il, ilçe ya da mahalle adıyla anılır. Temsilciliğin adı, kuruluşuna ilişkin Yönetim Kurulu kararında ayrıca belirtilir.

            (3) İhtiyaç duyulan yerlerde temsilcilikler için büro temini ile eleman istihdamına Yönetim Kurulu karar verir. Temsilciliğin bütün giderleri Oda bütçesinden karşılanır.

            (4) Temsilcilikler, Yönetim Kurulu kararıyla kapatılır.

            Temsilci atanması ve görevden alınması

            MADDE 6 – (1) Temsilcilikte görev yapmak üzere, ihtiyaca göre, bir ya da birden fazla temsilci Yönetim Kurulu tarafından atanır. Temsilcilerin görev süresi bir yıldır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde süre ile bağlı olmaksızın temsilci atamaya veya temsilcileri görevden almaya yetkilidir. Ancak, yeni temsilciliğin kurulması ya da temsilci atanması gerektiren durumlarda, yeni temsilcinin görev süresi izleyen Mayıs ayı itibariyle sona erer. Temsilciler tekrar atanabilir.

            (2) Temsilci atamaları en geç Mayıs ayında yapılır.

            (3) Yeni atanan temsilci göreve başlayana kadar eskisinin görev ve yetkileri devam eder.

            (4) Temsilciliğin kapatılması halinde, temsilcilerin görevleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

            (5) Temsilci olarak atanacak kişinin; temsilcilik bölgesinde mesleğini uygulayan, meslektaşlar arasında saygınlığı olan ve sicilinde disiplin cezası bulunmayan, tercihen en az iki yıllık mesleki deneyime sahip bir diş hekimi olması gerekir.

            (6) Temsilciye, Oda Başkanı tarafından imzalanmış bir temsilci belgesi verilir.

            (7) Yönetim Kurulu tarafından gerek duyulması halinde, Oda tarafından yaptırılan kaşe ve lastik mühür temsilciye verilir.  Her temsilci için ayrıca yaptırılan kaşe ve mührün ilk baskısı bir kâğıt üzerine üçer kez basılmak suretiyle yapılır ve bu kâğıt Genel Sekreter ile temsilci tarafından tarih atılıp imzalanarak Odada saklanır. Temsilcinin görevinin bitiminde kaşe ve mühür tutanakla Odaya iade edilir.

            Temsilcinin görev ve yetkileri

            MADDE 7 – (1) Temsilci, temsilcilik bölgesinde genel olarak Odayı temsil eder ve aşağıdaki görevleri yerine getirir:

            a) Oda ile diş hekimleri arasındaki iletişimi sağlar,

            b) Oda etkinliklerine diş hekimlerinin katılımını arttırmak için çaba gösterir,

            c) Temsilcilik bölgesinde faaliyete başlayan ve faaliyetini sona erdiren diş hekimleri ile ilgili olarak Odaya bilgi verir,

            ç) Temsilcilik bölgesinde ortaya çıkan etik ihlaller ile ilgili olarak Odaya bilgi verir,

            d) Sahte diş hekimliği faaliyetlerinin önlenmesi için temsilcilik bölgesinde yapılması gerekenleri saptayarak Odaya bildirir,

            e) Oda aidatlarının düzenli olarak toplanmasına yardımcı olur ve yazılı yetki verilmiş ise bizzat toplayarak Odaya gönderir,

            f) Kendisine yazılı olarak yetki verilen konularda Oda tarafından düzenlenecek belgeleri hazırlayıp imzalayarak ilgilisine verir,

            g) İlgili mevzuatlarda öngörülen veya Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

            Kayıtlar

            MADDE 8 – (1) Temsilciliklerde yürütülen faaliyetlerin kayıt altına alınmasında ve yazışmaların kaydedilmesinde kullanılmak üzere ilgili odalarda örneği mevcut bulunan iki ayrı defter tutulur.

            (2) Temsilcinin görevi sona erdiğinde temsilcilikte bulunan demirbaşlar ve belgeler yerine atanan kişiye; temsilcilik kapatıldığında ise Odaya tutanakla teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

            Yürürlük

            MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Diş Hekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu ile Diş Hekimleri Odaları Yönetim Kurulları yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir