Yönergeler

Türk Dişhekimleri Birliği Toplum Ağız Diş Sağlığı Fonundan Yararlanma Yönergesi

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI FONUNDAN YARARLANMA

YÖNERGESİ

(23 Mayıs 2007 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı ağız ve diş hastalıklarının yaygınlığının ve şiddetinin azaltılmasına ve toplumda ağız ve diş sağlığı bilincinin arttırılmasına yönelik proje hazırlayan dişhekimleri odalarına fondan verilecek desteğin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu yönerge 3224 sayılı TDB kanununun 26. maddesinin h bendi ve 7. Olağan Genel Kurulunun 10. ve 11.Olağan Genel Kurulunun 9. maddeleri dayanak alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu yönergede geçen;

BİRLİK           : Türk Dişhekimleri Birliği’ni,

ODA               : Dişhekimleri Odaları’nı,

KOMİSYON  : Türk Dişhekimleri Birliği Toplum Ağız Diş Sağlığı Komisyonu’nu,

FON               : Türk Dişhekimleri Birliği Toplum Ağız Diş Sağlığı Fonu’nu,

PROJE                        : Dişhekimleri Odaları tarafından hazırlanan Toplum Ağız Diş Sağlığı

  Projelerini

tanımlar.

Başvuru

MADDE 4 – (1) Fondan yaralanmak isteyen Oda başvuru formunu* doldurarak Birlik’e müracaat eder.

Başvurunun İncelenmesi

MADDE 5 – (1) Başvuru formu kurallarına uygun hazırlanmış projeler, Birlik genel sekreterliğince, değerlendirilmek üzere, komisyona gönderilir. Proje; komisyon tarafından insan gücü, mali sürdürülebilirlik, toplumun ihtiyaçları ve bilimsel kriterlere uygunluğu açısından incelenir. Komisyon,1 ay içerisinde değerlendirmesini ve gerekçeli kararını içeren raporu Birlik’e sunar.

Başvurunun Karara Bağlanması

MADDE 6 – (1) Birlik, komisyon raporunun alınmasından sonraki ilk toplantısında konuyu değerlendirir. Gerekli görürse uzman kişi ve kuruluşlardan görüş alır. Proje hakkında karar verir ve kararı ilgili odaya bildirilir. Projeye destek kararı verilmesi halinde istek nakdi yardım ise o yıl için belirlenen miktar oda hesabına aktarılır. Başvuruda istenen ayni yardım ise o yıl belirlenen miktar karşılığı ayni yardım projenin takvimine uygun olarak sağlanır.

Yükümlülükler

MADDE 7 – (1) Fondan yararlanan Oda, proje süresince 6 aylık ve yıllık değerlendirme raporlarını ve proje bitiminde sonuç raporunu, projenin özelliğine göre 3 ila 6 ay arasında, Birlik’e gönderir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu yönerge Birlik tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 –  (1) Bu yönerge hükümleri Birlik tarafından yürütülür.

                                                      BELGE – 1

                             TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI (TADS) FONU BASVURU FORMU

1- PROJENİN ADI

2- PROJENİN KONUSU

3- PROJENİN AMACI

4- PROJENİN YERİ

5- PROJENİN HEDEF KİTLESİ

6- PROJENİN UNSURLARI

a- Sorumlunun / Sorumluların İsimleri 

b- Ortağın / Ortakların İsimleri

c- Yöneticinin /Yöneticilerin İsimleri

d- Uygulayıcının / Uygulayıcıların İsimleri

e- Danışmanın / Danışmanların İsimleri

f- Sponsorun / Sponsorların İsimleri

7- PROJE UNSURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

a- Sorumlunun / Sorumluların Görev ve Sorumlulukları

b- Ortağın / Ortakların Görev ve Sorumlulukları

c- Yöneticinin /Yöneticilerin Görev ve Sorumlulukları

d- Uygulayıcının / Uygulayıcıların Görev ve Sorumlulukları

e- Danışmanın / Danışmanların Görev ve Sorumlulukları

f- Sponsorun / Sponsorların Görev ve Sorumlulukları

8- PROJENİN SÜRESİ

a- Yapılacaksa Pilot Uygulamanın Süresi

b- Toplam Süre

c- Uygulama Takvimi

9- PROJENİN MALİYET UNSURLARI

a- İnsan Gücü

b- Kırtasiye

c- Malzeme

d- Ulaşım

e- Teknik Donanım

f- Bakım Ürünleri

g- Konaklama

h- Diğer

10- PROJENİN MALİ BOYUTU, TAHMİNİ BÜTÇESİ

11- PROJE UNSURLARININ BU BÜTÇEYE NASIL VE NE ŞEKİLDE KATKI SAĞLAYACAĞI?

12- TDB `DEN İSTENEN DESTEK NEDİR?

13- PROJEYİ YAPAN ODANIN ;

A- Eğitmen Dişhekimlerinin;

a- Toplam Sayısı

b- Projede Görev Alacakların Sayısı

c- En Son Eğitim Aldıkları Tarih

d- Daha Önce Görev Aldıkları Projeler

B- Varsa Daha Önceki TADS Proje Müracaatları

C- Varsa Daha Önce Yürüttüğü TADS Projeleri

D- Varsa Daha Önceki Proje Sonuçları Hakkında Rapor

BELGE-2

TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI (TADS) FONU BAŞVURU REHBERİ

1- PROJENİN ADI

(Dişlerimi seviyorum, nostalji projesi…v.b)

2- PROJENİN KONUSU

Nostalji projesi: Dişhekiminin mezun olduğu ilköğretim okulunda eğitim vermesi, v.b.)

3- PROJENİN AMACI

(Proje sonunda nasıl bir sonuç alınmak isteniyor: diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak, hekime başvuru alışkanlığı kazandırmak, dişhekimi korkusu ile baş etmek, çürük sayısını azaltmak, diğer sağlık mensuplarının (doktor, hemşire, ebe)  topluma yönelik (çocuk, hamile, diabetli hastalar) ağız diş sağlığı farkındalığının sağlanması v.b. gibi)

4- PROJENİN YERİ

(Kent, kırsal, bölge, okul, yetiştirme yurdu, fabrika..  v.b.)

5- PROJENİN HEDEF KİTLESİ

(Öğrenciler, işçiler, kadınlar, diğer sağlık personeli v.b.)

6- PROJENİN UNSURLARI

a- Sorumlunun / Sorumluların İsimleri 

             ( …… Odası / Odaları)

b- Ortağın / Ortakların İsimleri

(Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, resmi ve  özel okullar, çocuk esirgeme                                                       kurumu,özel sektör,askeri birlik v.b.)

c- Yöneticinin / Yöneticilerin İsimleri

            (Proje bileşenlerinin ortak belirledikleri kişi ya da kişiler.)

d- Uygulayıcının / Uygulayıcıların İsimleri

            ( …… Odası eğitmen dişhekimleri, eğitmen dişhekimi + öğretmenler, eğitmen dişhekimi+  diğer sağlık mensubu (çocuk doktoru, kadın-doğum doktoru, ebe,hemşire) v.b.)

e- Danışmanın / Danışmanların İsimleri

(Fakülte öğretim üyeleri, dişhekimleri ,hekimler,sosyologlar,rehberlik uzmanları.. v.b.)

f- Sponsorun / Sponsorların İsimleri

(Firmalar, yerel yönetimler, özel sektör v.b.)

7- PROJE UNSURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

a- Sorumlunun / Sorumluların Görev ve Sorumlulukları

(Projenin hazırlanması: Organizasyonu, uygulama sahalarının tespiti, planlaması, takvimlendirilmesi ve maliyetinin çıkarılması, ortaklarla gerekli protokolleri yapan kişi / kişeilerin isimleri v.b.))

b- Ortağın / Ortakların İsimleri Görev ve Sorumlulukları

(Projeye katılım şekli ve düzeyini olacak, görevleri hangi aşamada başlayıp biteceğinin belirtilmesi.)

c- Yöneticinin / Yöneticilerin Görev ve Sorumlulukları

(Projenin plan ve takvimine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.)

d- Uygulayıcının / Uygulayıcıların Görev ve Sorumlulukları

(Uygulayıcıların; proje konusunda yeterli bilgileri var mı, sayıları yeterli mi, yedekli çalışmaları mümkün mü, farklı uygulayıcıların ortak çalışabilme koşulları oluşturuldu mu?  v.b.)

e- Danışmanın / Danışmanların Görev ve Sorumlulukları

(Proje konusu ile ilgileri, özgeçmişleri v.b.)         

f- Sponsorun / Sponsorların Görev ve Sorumlulukları

            (Protokolle belirlenen yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.)

 8- PROJENİN SÜRESİ

a- Yapılacaksa Pilot Uygulama Süresi

b- Toplam Süre

c- Uygulama Takvimi

9- PROJENİN MALİYET UNSURLARI

a- İnsan Gücü

(Tüm projede görev alacak hem sorumluya ait hem de ortaklara ait insan gücünün belirlenmesi örn. Uygulayıcılardan başka şoför, sekreter v.b.)

b- Kırtasiye

(Duyuru, broşür, kitapçık, afiş  v.b.)

c- Malzeme

(Fırçalama modeleri ,fissur sealant, eldiven,maske  v.b. )

d- Ulaşım

(Taksi, minibüs kamyonet,kargo v.b.)

e- Teknik Donanım

(Bilgisayar, faks, fotokopi, slayt makinesi, projeksiyon makinesi, telefon v.b.)

f- Bakım Ürünleri

(Fırça, macun, flor, boyama preparatı, gargara v.b.)

g- Konaklama

h- Diğer

10- PROJENİN MALİ BOYUTU, TAHMİNİ BÜTÇESİ

11- PROJE UNSURLARININ BU BÜTÇEYE NASIL VE NE ŞEKİLDE KATKI YAPACAĞI

(Odanın, ortakların ve sponsorların projenin bütçesine ayni ve de nakdi katkıları )

12- TDB `DEN İSTENEN DESTEK NEDİR ?

(Maddi destek, teknik destek veya baskılı malzeme, eğitmen desteği v.b.)

13- PROJEYİ YAPAN ODANIN

A- Eğitmen Dişhekimlerinin;

a- Toplam sayısı

b- Projede görev alacakların sayısı

c- En son eğitim aldıkları tarih

d- Daha önce görev aldıkları projeler

B- Varsa Daha Önceki TADS Proje Başvuruları

C- Varsa Daha Önce Yürüttüğü TADS Projeleri

D- Varsa Daha Önceki Proje Sonuçları Hakkında Rapor 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir