Yönetmelikler

Türk Dişhekimleri Birliği Ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARININ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete: 20.05.1991 – 20876

 BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

 Amaç

Madde – l. – Bu Yönetmelik, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair kanuna, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununa, Tıbbi Deontoloji Tüzüğüne ve bu Yönetmelik hükümlerine tabi dişhekimlerinden, hukuki düzenlemelerin kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirmeyenler ile uyulması zorunlu kılınan hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara veya meslek vakar ve onuruna yahut meslek düzen ve geleneklerine uymayan davranışlarda bulunanlara verilecek disiplin cezalarını göstermektedir.

Kapsam

Madde – 2. Odalara kayıtlı olsun veya olmasın, yasalar gereğince dişhekimliği mesleğine mensup olanların, disiplin suçları ile bu suçlara verilecek disiplin cezaları, disiplin kurullarının oluşması, disiplin soruşturması, itiraz ve uygulama biçimleri bu yönetmelikte gösterilmiştir.

Özel kanunlarında odalara üye olamayacaklarına dair hüküm bulunup da, mesleğini serbest icra edenler hakkında, bağlı bulunduğu kamu kurumunca disiplin soruşturması açılmaması veya disiplin cezası verilmemesi, bu yönetmeliğe göre işlem yapılmasını etkilemez.

İlgililer hakkında cezai takibat veya hüküm tesisi, disiplin soruşturması ve disiplin cezası uygulamasına engel değildir.

Dayanak

Madde – 3. Bu yönetmelik 7/6/1985 tarih ve 3224 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca düzenlenmiş olup, Kanunun 14 üncü, 26 ncı ve 29 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde – 4. Bu yönetmelikteki tanımlardan;

Bakanlık : Sağlık Bakanlığı`nı,

Birlik : Türk Dişhekimleri Birliği`ni,

Oda : Dişhekimleri Odalarını,

İfade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Suçları ve Cezaları

Disiplin Cezaları

Madde – 5. Dişhekimliği vakar ve onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan fiil ve hareketlerde bulunanlar ile mesleğini gereği gibi uygulamayan veya kusurlu olarak uygulayan veyahut görevin gerektirdiği güveni sarsıcı davranışlarda bulunan meslek mensupları hakkında; fiil ve hareketin niteliği ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki disiplin cezaları verilir.

a) Uyarma; dişhekimine görevinde ve davranışlarında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

b) Kınama; dişhekimine görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.

c) Para cezası; bölgesinde o yıl uygulanan (…)[1] muayene ücretinin on katından az, elli katından fazla olmamak üzere verilecek para cezalarıdır.

d) Geçici olarak meslekten men; oda bölgesinde bir aydan altı aya kadar serbest meslek uygulamasından alıkonulmasıdır.

e) Meslekten alıkonma; oda bölgesinde iki kez serbest meslek uygulamasından geçici alıkonma cezası alanların, sürekli olarak serbest meslek uygulamasından alıkonmasıdır. Oda bölgesinde bir kez geçici meslekten alıkonma cezası almış olanlar, daha sonra aynı veya değişik bir suçtan ikinci kez meslekten alıkonma cezası veya değişik suçlardan aynı anda iki geçici meslekten alıkonma cezası aldıklarında, oda bölgesinde sürekli olarak serbest meslek uygulamasından alıkonma cezası almış sayılırlar.

Geçici meslekten alıkonma cezası alanlar, ceza süresince ve sürekli meslekten alıkonma cezası alanlar sürekli olarak ceza aldıkları oda bölgesinde herhangi bir şekilde serbest dişhekimliği yapamazlar. Meslekten sürekli veya geçici alıkonma cezası alanların var ise muayenehaneleri ve dişhekimi toplu muayenehane, poliklinik ve benzeri adlar altındaki özel sağlık kuruluşlarında çalışıyor ise bu kuruluşta kendisine münhasıran tahsis edilmiş olan hizmet verdiği birim mühürlenerek kapatılır.

Geçici meslekten alıkonma ile ilgili kararlar dişhekiminin muayenehanesinin kapısına, toplu muayenehane, poliklinik gibi birden fazla hekim veya dişhekiminin birlikte çalıştığı özel sağlık kuruluşlarında ise dişhekiminin diş sağlığı hizmeti verdiği birimde mühürlenen girişin yanına asılır ve ceza süresince asılı kalır.

3224 sayılı Kanun`un 42`nci maddesi uyarınca özel bir kurumda ikinci görevi olan dişhekimi meslekten geçici veya sürekli alıkonma cezası aldığında, bu işyerinde de dişhekimliği yapamaz.

Meslekten geçici veya sürekli alıkonma cezası alanların ceza süresince mesleğini herhangi bir şekilde yaptıklarının tespiti halinde, haklarında 1219 sayılı Kanun`un 42`nci maddesine göre ceza takibatına başvurulur ve ayrıca disiplin soruşturması açılır.

Uyarma Cezası

Madde – 6. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yönetmelikte belirtilen diğer disiplin suçlarının kapsamı dışında kalan ve mevzuatın dişhekimlerine yüklemiş olduğu görevleri yerine getirmemek,

b) Meslek ahlak ve anlayışı ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak.

c) Türk Dişhekimleri Birliği ve Birliğe bağlı odaların genel kurullarında yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak alınan kararlara aykırı davranmak,

Kınama Cezası

Madde – 7. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Uyarı cezasını gerektiren durumları, uyarıya rağmen tekrarlamamak;

b) Meslektaşları ve meslek kuruluşlarını gerek fiil ve hareketleri ile gerekse sözlü ve yazılı beyanları ile küçük düşürücü veya rencide edici davranışlarda bulunmak.

c) Oda ve Birlik organlarına seçilmiş olduğu halde, hukuksal düzenlemeler ve Genel Kurul kararları ile kendisine yüklenen görevleri yapmamak,

d) Oda veya Birlik organlarına seçilmiş üyelerin görev yapmasını engellemek.

Para Cezası

Madde – 8. Para cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Reçete kağıtları, el ilanları, promosyon malzemeleri ve benzeri araçlarla reklam yapmak veya sanal ortamlar da dahil olmak üzere her türlü iletişim araçlarında reklam amacına yönelik veya haksız rekabeti sağlayıcı yazılar yazmak, yazdırmak veya açıklamalarda bulunmak; çalıştığı veya ortağı olduğu kuruluş veya şirket aracılığı ile anılan eylemlerin yapılmasını sağlamak veya yapılmasına göz yummak,

b) Özel sağlık kuruluşlarının açılış, adres değişikliği, telefon değişikliği gibi durumlarda; bu değişiklik ve açılışı izleyen bir ay içinde , en çok üç kez ve mevzuattaki kurallara uygun biçimde verilen ilanlar hariç, her türlü iletişim araçlarına ve sanal ortamlara ilan vermek,

c) Meslek uygulamasında herhangi bir şekilde haksız kazanç sağlamaya yönelik davranışlarda bulunmak,

d) Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre uzmanı olmadığı konularda uzmanmış gibi herhangi bir şekilde tanıtım yaparak dişhekimliği yapmak,

e) Birlikçe çıkartılmış Tabela Standardına uymamak,

f) (Değişik:RG-22/10/2013-28799) Muayene veya tedavi ücreti üzerinden reklam yahut propaganda yapmak,[2]

g) Yasa ve yönetmeliklerle öngörülen sürelerde Oda’ya kayıt olmamak,

h) Mesleğini kusurlu uygulamak (malpraktis),

i) (Değişik:RG-22/10/2013-28799) 3224 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirlenen bildirimleri yapmamak veya gerekli izinleri almadan; birden fazla özel sağlık kuruluşu açmak, birden fazla özel sağlık kuruluşunda çalışmak, başka özel sağlık kuruluşunda çalışan dişhekimini çalıştırmak.[3]

j) Oda aidatını, haklı bir mazereti olmaksızın, Genel Kurul tarafından belirlenen zamanda ödememek,

k) Herhangi bir şekilde maddi çıkar sağlamak için meslektaşlara muayene ve tedavi için hasta göndermek,

l) Kendisine hasta sağlaması için aracı kullanmak veya herhangi bir kişi veya kuruma bu nedenle çıkar sağlamak,

m) Resmi hasta sevklerinde usulsüz uygulamalar yapmak; sevk edilen hastaları zorunlu haller dışında kendisine, yakınına veya ortağına ait sağlık kuruluşlarına yönlendirici tavır ve davranışlarda bulunmak,

n) Kurum ve kuruluş çalışanlarının ağız diş sağlığı muayene ve tedavilerinin yapılmasına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla Oda bilgisi ve onayı dışında sözleşme yapmak.

Meslekten Geçici Men Cezası

Madde – 9. Meslekten geçici men cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) (Mülga: RG-22/10/2013-28799)[4]

b) Acil yardım, resmi veya insani vazifesinin ifası halleri hariç olmak üzere, mesleki veya şahsi sebeplerle hastaya bakmayı reddetme hali dışında hastaların gerekli tıbbi müdahalelerini kasıtlı olarak başlatmamak, yapmamak veya gerekli olmasına karşın ilgili kuruluşlara sevkini geciktirmek veya yapmamak,

c) Meslek uygulaması sırasında öğrenilen hastalara ait sırları yasal zorunluluk dışında açıklamak,

d) Muayene ve tedavi sırasında hastaların cinsiyet , ırk, milliyet, din, dil, mezhep, ahlaki düşünce, kişilik, sosyal ve siyasi durumlarına göre ayrıcalıklı uygulamalar yapmak,

e) Maddi veya başkaca çıkar için gerçeklere uymayan reçete , rapor veya belge vermek,

f) Diplomasını çıkar karşılığı, dişhekimliği yapmaya yetkisi olmayan kişi veya kişileri vermek veya kullandırmak,

g) Meslek dışı personeli ağız içinde çalıştırmak veya buna göz yummak,

h) Hakkında yargı mercilerince veya disiplin kurullarınca meslek uygulamasından geçici alıkonma cezası verildiği halde, bu dönemde meslek uygulamasında bulunmak,

i) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek,

j) Mesleki bilgi ve becerilerini insan onuruna ters düşecek amaçlarla kullanmak veya işkence yapmak, resmi görevi icabı dahi olsa işkenceye katılmak veya işkence olarak nitelendirilecek müdahale ve davranışlarda bulunmak.

Oda Bölgesinde Meslekten Sürekli Alıkonma Cezası

Madde 10- Oda bölgesinde iki defa serbest meslek uygulamasından geçici alıkonma cezası alanlar, Oda bölgesinde serbest meslek uygulamasından sürekli alıkonma cezası ile cezalandırılır

Aynı Nitelikli Fiiller

Madde – 11. Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle yakın fiillerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

Suç Duyurusu

Madde – 12. Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (i) bendi dışında kalan bentleri ile 8inci maddesinin (g), (i), (k), (l),(m) bentlerinde tarif edilen fiiller için disiplin kurullarınca verilen ceza kesinleştiği takdirde, Oda Yönetim Kurulunca Cumhuriyet Başsavcılıklarına da suç duyurusunda bulunmak zorunludur.

Bir Alt Ceza Uygulanması veya Cezanın Ağırlaştırılması

Madde 12-A) Olayların niteliğine ve ilgilinin kişisel ve mesleki durumuna göre disiplin kurulları, Yönetmelikte öngörülene göre bir alt veya bir üst ceza verebilir.

Zamanaşımı

Madde 12-B) Disiplin cezası gerektirecek eylemlerin işlenmesinden itibaren 4 yıl geçmiş ise soruşturma yapılamaz. Yönetim kurulu işe el koymuş ise bu süre işlemez. Disiplin cezası gerektiren eylem, aynı zamanda bir suç oluşturuyor ve bu suç için yasada daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörülmüş ise, birinci fıkradaki süre yerine bu süre uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Soruşturması

Soruşturmada Yetki

Madde – 13. Oda disiplin kurullarının yetki alanı, bölgeleriyle sınırlıdır. Bölgeleri dışında oluşan olaylardan bilgi edinen odalar soruşturma açılmasına ilişkin görüşlerini Birliğe ve ilgili odaya iletmekle görevlidir.

Birlik Yönetim Kurulu, resen veya kendisine intikal eden ihbar ve şikâyetleri değerlendirerek, Oda Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulu üyeleri hakkındaki soruşturmayı kendisi yapar. Diğer dişhekimleri hakkında ise, ilgili Odadan, soruşturma açılması için, gerekli işlemlerin başlatılmasını ister. Birliğin bu kararı kesin olup Oda , bu istemi gecikmeden yerine getirmek zorundadır.

Yazışma Şekli

Madde 14- Soruşturmada ilgili kişi ve kurumlarla yapılan bütün yazışmalar iadeli taahhütlü olarak yapılır ve evrak alındı belgesi dosyada saklanır. Evrakın elden verilmesi halinde ise, ilgiliden alınan imzalı alındı belgesi dosyada saklanır.

Resmi ve Özel Kuruluşların İncelemeye İzin Vermesi

Madde 14-A) Soruşturma veya itiraz konusu fiilin açıklığa kavuşturulması için kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda inceleme yapılması gerekli ise, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak yazışma sonucunda soruşturmacıya gerekli kolaylık gösterilir.

Disiplin İşlemlerinde Genel Kural

Madde – 15. Disiplin işlemleri ; Disiplin soruşturması ve disiplin kovuşturması olarak iki bölümdür.

Disiplin soruşturması sonucunda, kovuşturma açılmasına veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilebilir.

Disiplin soruşturmasında ilgiliye isnat edilen suç açık ve yazılı olarak bildirilir ve 15 günlük savunma süresi verilir. Bu süre, tebligatın ilgiliye tebliğinden itibaren işlemeye başlar.

Savunma Hakkı

Madde 15-A) Usulüne uygun savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Hakkında soruşturma yapılan dişhekimine gönderilen yazıda, disiplin soruşturmasına konu fiilin neden ibaret bulunduğu; süresinde savunmasını yapmaması halinde savunma hakkında vazgeçmiş sayılacağı belirtilir.

Soruşturma

Madde – 16. İlgili hakkında soruşturma:

a) İhbar veya şikâyete dayanarak,

b) Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun, Cumhuriyet Savcısı’nın, Bakanlık veya taşra teşkilatındaki yetkili sağlık kuruluşunun isteği üzerine,

c) Oda Yönetim Kurulu’nun göreceği lüzum üzerine resen,

d) Oda yöneticileri hakkında Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun göreceği lüzum üzerine resen yapılır.

İhbar veya Şikâyet

Madde 17- Sözlü ihbar veya şikâyet, herhangi bir kişinin Birlik veya odaya başvurması ve hakkında ihbarda bulunduğu dişhekimini belirtip iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur.

Yazılı veya sözlü ihbar veya şikâyette bulunan kişinin, açık kimliği ve adresi, ihbar veya şikâyet olunan dişhekiminin kimliği, ihbar veya şikâyetin konusu; maddi olaylar ve ihbar gününün belirtilmesi zorunludur.

İhbar veya şikâyetin sözlü yapılması halinde, aynı hususlar Birlik başkanı, oda başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biriyle, ihbar veya şikâyette bulunan kişi ve kâtip tarafından imzalanarak bir tutanakta gösterilir.

İhbar veya şikâyette bulunanın kimliği, adresi ve imzası bulunmayan istekler işleme konulmaz. Ancak, böyle durumlarda yönetim kurulları gerekli görürse ihbar veya şikâyetin konusu hakkında soruşturma açabilir.

Resen Soruşturma

Madde 18- Birlik Merkez Yönetim Kurulu ve oda yönetim kurulları ihbar veya şikayet olmasa bile, bu Yönetmelikte belirtilen fiillerin işlenip işlenmediğinin tesbiti ve bu cümleden olarak gereken işlemleri yapılması için ilgililer hakkında resen soruşturma açabilir, adli ve resmi makamlara başvurulabilir. Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun, dişhekimleri hakkında doğrudan soruşturma açma yetkisi bulunmayıp; yetkisi kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere ve Genel Kurul kararlarına uymayan yöneticiler ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri hakkında açılacak soruşturmalarla sınırlıdır.

İlk İnceleme

Madde 19- Oda genel sekreterliğince ihbar veya şikayetin metni derhal ilgiliye bildirilir. Diyecekleri var ise delilleri ile birlikte en geç bir hafta içinde göndermesi istenir. Sürenin bitmesi veya gelen cevap ile birlikte dosya yönetim kuruluna sunulur.

Oda yönetim kurulu; ivedi durumlar dışında, ihbar veya şikayetin yapılmasından sonraki ilk toplantısında konuyu inceler. İhbar veya şikayeti soruşturma açılmasına değer görmez ise ‘soruşturma açılmasına yer olmadığı’na ilişkin kararını ilgiliye bildirir. İhbar veya şikayet soruşturmaya değer görülür ise oda üyelerinden biri yönetim kurulunca soruşturmacı olarak atanır.

Hakkında ihbar veya şikayette bulunulan dişhekimi oda yönetim, denetim ve disiplin kurullarında görevli ise, ilgili oda yönetim kurulu, ilk toplantısından sonra 15 gün içinde gereği yapılmak üzere ihbar veya şikayete Birlik Merkez Yönetim Kuruluna iletir. Birlik Merkez Yönetim Kurulu, oda yönetim, denetim ve disiplin kurullarında görevli dişhekimleri hakkında gelen ihbar ve şikayetleri ilk toplantısında görüşür.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu konuyu soruşturmaya değer gördüğünde, üyelerden birini soruşturmacı olarak atar.

Birlik organlarında görevli olanlar hakkındaki ihbar ve şikayetler şikayet edilen üyenin katılmadığı Birlik Merkez Yönetim Kurulunda değerlendirilir ve gerek görülürse soruşturma açılmasına karar verilerek kurul üyelerinden bir ya da bir kaçı soruşturmacı olarak atanır.

Oda yönetim kurulu üyelerinin kurula katılmayacağı haller

MADDE 19/A – (Ek:RG-22/10/2013-28799)

(1) Aşağıdaki durumlarda oda yönetim kurulu üyeleri, ilgili konunun görüşüldüğü toplantıya katılamazlar. Toplantıya katılamayanların çokluğu sebebiyle kurulun toplantı yeter sayısının sağlanamadığı durumda, yeteri kadar yedek üyeye sadece bu konunun görüşülmesiyle sınırlı çağrı yapılarak, onların katılımıyla kurul toplanır. Kurul yedeklerle de toplanamıyor ise, soruşturma Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği bir oda tarafından yürütülür.

a) Görüşülen konunun kendisi, iş ortağı, amiri veya çalışanı ile doğrudan ilgili olması.

b) Görüşülen konuda şikâyetçi olması.

c) Görüşülen konudaki ilgilinin eşi, çocuğu veya birinci derecede kan ve sıhri hısımı olması.

Soruşturmanın Yapılış Biçimi

Madde 20. – Soruşturmacı; bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak göndereceği yazı ile suçlanan kişiden savunmasını ve delillerini ister. Suçlanan kişi, kendi delillerini toplamak için soruşturmacıdan ek süre isteyebilir. Verilecek bu süre şahsa tebliğ tarihinden itibaren 10 günü geçemez.

Soruşturmacı, gerekli olan her türlü delilleri toplar. İhbar veya şikayette bulunanları dinleyebilir ve soruşturma ile ilgili olarak gerekli gördüğü kişilerin ifadesini yeminli olarak da alabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanak ile belirlenir. Tutanak, işlemin ne zaman ve nerede yapıldığını, işlemin niteliğini, kimlerin katıldığını, soruları ve alınan cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve katılanlarca birlikte imzalanır.

İfadesine başvurulacak kişi veya kişiler, soruşturma bölgesi dışında ise, kimlik, adres ve benzeri bilgiler belirtilir. Sorular belirlenerek ilgili odanın genel sekreterliğine iletilir. Söz konusu işlemler görevlendirilmiş oda sekreterliğince ivedilikle yerine getirildikten sonra, edinilen bilgiler en geç 1 hafta içinde soruşturma yapılan odaya gönderilir.

Toplanan bütün kanıtlar incelendikten ve hakkında ihbar ve şikayette bulunulan üye gerekirse dinlendikten veya dinlenmek üzere verilen süre dolduktan sonra düzenlenen rapor yönetim kuruluna verilir.

Soruşturmacı atanma gününden itibaren en geç bir ay içinde soruşturmayı tamamlamak zorundadır. Ancak, soruşturmacının haklı sebepler göstererek yönetim kuruluna başvurması halinde, en çok üç kez olmak üzere bu süre birer ay uzatılabilir.

Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığı Kararı

Madde 21- Yönetim Kurulu, dosyayı ve raporu inceleyerek, ihbar veya şikayette bulunulan dişhekimi hakkında, disiplin kovuşturması açılmasını gerektirecek bir durumun mevcut olmadığını tespit ettiği takdirde, “disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına” gerekçeli olarak karar verir. Bu kararda, ihbar veya şikayette bulunanın adı ve adresi, şikayet olunan dişhekiminin kimliği, isnat olunan fiil, inceleme ve deliller belirtilir.

Karar, soruşturma isteğinin cumhuriyet Savcılığından gelmesi halinde, Cumhuriyet Savcılığına resmi yazı ile bildirilir; hakkında soruşturma açılmış bulunan dişhekimine ve varsa şikayetçiye tebliğ olunur.

Şikayetçiye tebligat, Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Kararın ilgili dişhekimine veya şikayetçiye elden verilerek tebliğ edilmesi halinde tebligat günü, tebellüğ eden şikayetçinin veya ilgilinin adı ve soyadı bir tutanakla tespit edilerek tebliğ eden ve tebellüğ eden tarafından imzalanır. Cumhuriyet Savcılığına veya diğer resmi makamlara gönderilecek resmi yazı örneğine, alındığı tarih gösterilerek imza ettirilir. Tebligat parçaları ile tutanak ve Savcılık alındısı dosyaya konur.

Disiplin Soruşturması veya Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığı Kararına İtiraz

Madde 22- Oda yönetim kurulunun, disiplin soruşturması veya kovuşturması açılmasına yer olmadığına dair kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ihbar veya şikayet edenler tarafından Birlik Merkez Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir.İtiraz dilekçesi, kararı veren oda aracılığı ile dosyasına eklenerek, Birlik Merkez Yönetim Kurulu’na gönderilir. Dosyanın gidiş-dönüş posta ücreti itiraz edenden alınır. İtiraz süresinin bitiminden itibaren bir hafta içerisinde, posta masrafı ödenmezse itirazdan vazgeçilmiş sayılır ve karar kesinleşir. İtirazın Cumhuriyet Savcılığı veya diğer makamlarca yapılması halinde posta gideri ilgili oda tarafından ödenir.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu tarafından, dosya üzerinde yapılacak inceleme sonunda, şikayet, ihbar veya istem konusu, incelemeye değer mahiyette görülürse, oda yönetim kurulunun kararı kaldırılarak, disiplin soruşturması veya kovuşturmasının açılması için dosya evvelki kararı veren odaya gönderilir. Oda , Birliğin bu kararına uymak zorundadır.

Süresi içinde itiraz edilemez veya itiraz üzerine Birlik Merkez Yönetim Kurulu itirazı reddederse, disiplin soruşturması veya kovuşturması açılmasına yer olmadığına dair kararlar kesinleşir.

Disiplin Kovuşturması Açılması

Madde 23.- Oda yönetim kurulları veya Birlik Merkez yönetim Kurulun disiplin kovuşturması açılmasına karar vermesi halinde, dosya derhal odalarda , oda disiplin kuruluna, Birlikte ise Birlik Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilir.

Oda Disiplin Kurulu kararı ilgililere, bu Yönetmeliğin 14üncü maddesinde belirtildiği şekilde, iadeli taahhütlü olarak veya elden tebliğ olunur.

Birlik veya Oda Disiplin Kurulu Kararı

Madde 24- Birlik veya Oda Disiplin Kurulu, hazırlanan soruşturma dosyasını inceleyerek kararını verir. Birlik veya Oda Disiplin Kurulu kararı ilgililere, bu Yönetmeliğin 14üncü maddesi hükmüne uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından tebliğ edilir.

Oda Disiplin Kurulu Kararına İtiraz

Madde 25- Soruşturma dosyasının ilgilileri ve Oda Yönetim Kurulu, Oda Disiplin Kurulu kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde Birlik Yüksek Disiplin Kurulu’na itiraz edebilirler.

İtiraz dilekçesi, ilgili odaya verilir. Oda, dosya ile birlikte itiraz dilekçesini, Birlik Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına gönderir. Dosyanın, Birlik Yüksek Disiplin kuruluna gidiş-dönüş , posta gideri itiraz edenden alınır. İtiraz süresinin bitiminden itibaren bir hafta içerisinde posta masrafı ödenmezse, itirazdan vazgeçilmiş sayılır ve karar kesinleşir. İtirazın Cumhuriyet Savcılığınca veya diğer kurum ve kuruluşlarca yapılması halinde, posta gideri oda tarafından ödenir.

Yüksek Disiplin Kurulu, disiplin cezalarına ilişkin itirazları, ilk toplantısında dosya üzerinden inceler ve suçlamanın durumuna göre sözlü açıklamaların faydalı olacağı ve olayı daha iyi aydınlatacağı düşünülüyor ise talep olmasa dahi, ilgiliyi toplantıya davet edebilir.

Kurul, inceleme konusu kararın onaylanmasına veya kovuşturmanın derinleştirilmesi için kararın bozularak, dosyanın ilgili odaya gönderilmesine karar verebileceği gibi, yeniden incelemeyi gerektirmeyen durumlarda uygun görmediği kararı kaldırarak, işin esası hakkında karar verebilir. Yahut verilmiş olan kararı düzelterek onaylayabilir.

Kararların Uygulanması

Madde 26- İtiraz edilen cezalar ile itiraz olmasa bile meslekten geçici ve sürekli alıkonma cezaları, Birlik Yüksek Disiplin Kurulu’nca onaylanmadıkça uygulanamaz. Birlik Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla onanarak kesinleşen cezalar ilgili Oda tarafından uygulanır.

Para cezasına ilişkin kesinleşen Oda Disiplin Kurulu kararlarının ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödenmemesi halinde İcra İflas Kanunu hükümlerine göre yerine getirilir.

Meslekten geçici alıkonma cezası ile oda bölgesinde çalışmaktan alıkonma cezalarının Yüksek Disiplin Kurulu tarafından onaylanması üzerine onama kararı ilgili dişhekimine tebliğ edilir. Tebligatta serbest dişhekimliği icrasının durdurulacağı tarih de belirtilir.

Tebligatta belirtilen tarihte, Oda Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen üç dişhekimi üyeden oluşturulan bir kurul, kararın fiilen uygulanmasını sağlar. Kurulun yetkisi, ceza süresince devam eder. Oda Yönetim Kurulu her aşamada, bu kurulda değişiklik yapma ve yeni kurul oluşturmakta yetkilidir.

Alıkonma kararına fiilen uygulama, ilgili dişhekiminin mesleğini icra ettiği yerin gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin yardımın da alınarak kapatılarak mühürlenmesi ve durumun ilgilinin de imzaladığı bir tutanakla tesbit edilmesi suretiyle yapılır. Muhatap dişhekiminin hazır olmaması halinde, alıkonma cezasının uygulanmasına ilişkin tutanağın bir örneği ivedilikle kendisine bildirilir.

Tutanakta, kapatmaya esas disiplin kararının tarih ve sayısı ile işyerinin kapalı kalacağı sürenin başlangıcı ve bitiş tarihleri gösterilerek belirtilir. Ayrıca işyerinin kapatıldığı süre içinde dişhekiminin mesleğini Oda bölgesinde serbest olarak icra edemeyeceği ve kapatılmış olan işyerinin bu süre içinde açılamayacağı, ilgili dişhekimine ihtar edilerek bu ihtar da düzenlenen tutanakta belirtilir.

Tutanak, 5 suret düzenlenerek bir nüshası kararın muhatabı dişhekimine verilir, bir sureti kapıya yapıştırılır, bir sureti mahallin en büyük sağlık yönetimine ve bir sureti Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilir ve bir sureti de odada saklanır.

Oluşturulan kurul, serbest meslekten alıkonma süresi içinde işyerinin açılıp açılmadığının tesbiti için habersiz olarak aralıklı denetimler yapar. Her denetimde tutanak düzenlenerek dosyasına konulur. Denetimlerde karara uyulmadığının tesbiti halinde durum tutanağa bağlanarak Oda Yönetim Kurulu’na sunulur.

Oda Yönetim Kurulu karara uyulmadığının tesbitine dair tutanak kendisine geldiğinde, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 45inci maddesine göre işlem yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunur ve ayrıca disiplin soruşturması başlatır.

Serbest meslekten geçici alıkonma süresinin bitiminde aynı kurul tarafından mahallinde tutulacak tutanak ile ceza süresinin sona erdiği ve işyerinin açılabileceği, mührün kaldırıldığı tesbit olunur. Bu tesbit tutanağının bir örneği, muhatap dişhekimine verilir veya gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Kurulları

Oda Disiplin Kurulunun Oluşumu

Madde – 27. Oda disiplin kurulu, genel kurulca iki yıllık bir dönem için oda üyeleri arasından seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

Disiplin kuruluna seçilebilmek için, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu`na göre genel seçilme yeterliliğinin yanında Türkiye`de en az bilfiil on yıl dişhekimliği yapmış olmak şarttır.

Hizmet süresi bakımından yeterli sayıda aday bulunamazsa, sırası ile daha az hizmeti bulunanlar da aday olabilir.

Disiplin Kurulu asil üyeleri, ilk toplantıda gizli oyla kendi aralarında bir Başkan ve bir Raportör seçerler.

Disiplin Kurul Çalışmalarının Düzenlenmesi

Madde – 28. Kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi başkan tarafından sağlanır. Raportör üye, havale edilen dosyanın incelenmesini toplantı gününden önce tamamlamak zorundadır.

Oda Disiplin Kurulunun Görevi ve Toplantıları

Madde – 29. Oda disiplin kurulunun görevi, oda yönetim kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına dair kararı üzerine, inceleme yaparak, disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek, kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır.

Oda disiplin kurulu toplantıya, yönetim kurulu tarafından, asil üyelere toplantı tarihinden en az üç hafta önceden taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle çağırılır. Geçerli bir mazereti nedeni ile toplantıya katılamayacak üyelerin, toplantıdan bir hafta önce durumlarını belirtmeleri üzerine, yerleri yedek üyelerle doldurulur.

Mazereti olmaksızın üst üste iki toplantıya katılmayan asil üyelerin üyelikleri düşer, yerlerine sırası ile en fazla oy alan yedek üye getirilir.

Disiplin kurulu toplantılarında, disiplin kurulu başkanı bulunmazsa o toplantıyı yönetmek üzere, katılanlar arasından bir başkan seçilir. Seçim gerçekleşmezse, kurula, toplantıya katılanların en yaşlısı başkanlık eder.

Nisap ve Görüşme Usulü

Madde – 30. Oda disiplin kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar verir.

Kurulda Raportörün açıklamaları dinlendikten sonra, işin görüşülmesine geçilir. Kurul gerek görürse, soruşturmacı ve ilgiliyi de dinler. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında oylamaya geçilir. Çekimser oy kullanılamaz.

Oylamada, başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

Karar, ilgili kanun ve yönetmelik maddelerini ve gerekçeyi kapsayacak biçimde kaleme alınıp imzalanır. Karara muhalif kalanlar, bunun nedenlerini belirten yazılı bir açıklamayı karara eklemek zorundadırlar.

Kurul, soruşturma raporunun kendisine intikalinden itibaren, en geç bir ay içerisinde toplanarak karar vermek zorundadır.

Oda Disiplin Kurulu Üyelerinin Kurula Katılamayacağı Haller

Madde – 31. Aşağıdaki durumlarda oda disiplin kurulu üyeleri, ilgili konunun görüşüldüğü toplantıya katılamazlar. Bu durumda ilk yedek üyeye çağrı yapılır:

a) Görüşülen konu ile doğrudan ilgili olması;

b) (Değişik:RG-22/10/2013-28799) Görüşülen konuda soruşturmacı, tanık veya şikâyetçi olması yahut yönetim kurulu üyesi olarak soruşturma veya kovuşturmaya ilişkin karar vermiş olması.[5]

c) Görüşülen konudaki ilgilinin, eşi, çocuğu veya birinci derecede kan ve sıhri hısımı olması.

Birlik Yüksek Disiplin Kurulu

Birlik Yüksek Disiplin Kurulunun Oluşumu

Madde – 32. Birlik Yüksek Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurulu`nca iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu delegeleri arasından seçilen dokuz asil ve dokuz yedek üyeden oluşur.

Birlik Yüksek Disiplin Kuruluna seçilebilmek için, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu`na göre seçilme yeterliliğinin yanında, Türkiye`de en az bilfiil on beş yıl dişhekimliği yapınış olmak şarttır. Hizmet süresi bakımından yeterli sayıda aday bulunamazsa, sırasıyla daha az hizmeti olanlar da aday olabilir.

Birlik Yüksek Disiplin Kurulu asil üyeleri; ilk toplantılarında kendi aralarında gizli oy ile bir Başkan ve bir de Raportör seçerler.

Birlik Yüksek Disiplin Kurulu`nun Görevleri

Madde – 33. Birlik Yüksek Disiplin Kurulu`nun görevleri şunlardır:

a) Oda disiplin kurulu kararlarına yapılan itirazları inceler ve sonuçlandırır.

b) Birlik Merkez Yönetim Kurulu`nun kendisine ileteceği konuları görüşür ve sonuçlandırır.

c) Oda disiplin kurullarınca verilen uyarma, kınama ve para cezalarına ilişkin kararları itiraz üzerine ve meslekten geçici ve sürekli alıkonma cezalarına ilişkin kararları ise ilgilinin itirazı olmasa dahi doğrudan inceler ve uygun görürse onaylar. Oda Disiplin Kurulu kararlarının uygun bulunmaması halinde, düzelterek onama veya kararın kaldırılmasıyla yeni bir karar verilebileceği gibi, tekrar görüşülmesi veya eksikliklerin tamamlanması için Oda Disiplin Kurulu`na geri gönderilebilir. Oda Disiplin Kurulu kararında ısrar ederse, Birlik Yüksek Disiplin Kurulu`nun vereceği karar kesindir.

d) Birlik Merkez Yönetim Kurulu`nca resen veya şikâyet üzerine, oda veya Birliğin yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyeleri hakkında açılmış olan soruşturmaları inceler ve sonuçlandırır.

e) Kanunla kendisine verilmiş diğer görevleri yürütür.

Birlik Yüksek Disiplin Kurulunun Toplanması

Madde – 34. Birlik Yüksek Disiplin Kurulu, toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu tarafından asil üyelere, toplantı tarihinden en az bir ay önce taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle çağrılır. Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyelerin, toplantı tarihinden on gün önce durumlarını belirtmeleri üzerine, yerleri yedek üyelerle doldurulur.

Mazereti olmaksızın, üst üste iki toplantıya katılmayan asil üyelerin üyelikleri düşer. Yerlerine sırasıyla en fazla oy alan yedek üye getirilir.

Yüksek Disiplin Kurulu toplantılarında, başkan bulunmazsa, o toplantıyı yönetmek üzere, katılanlar arasından bir başkan seçilir. Seçim gerçekleşmezse, kurula, toplantıya katılanların en yaşlısı başkanlık eder.

Birlik Yüksek Disiplin Kurulu, Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olağan olarak, gerektiğinde Birlik Merkez Yönetim Kurulu tarafından bir ay önceden bildirilmesi şartıyla olağanüstü olarak toplanır.

Nisap ve Görüşme Usulü ile Kurula Katılma Yasağı

Madde – 35. 30`uncu ve 31`inci maddelerde öngörülen esaslar 30`uncu maddenin beşinci fıkrası hariç olmak üzere, Birlik Yüksek Disiplin Kurulu için de geçerlidir.

Kurul, oda disiplin kuruluna yapılan itirazları ve kendisine havale edilen dosyaları ilk toplantısında inceleyerek karara bağlamak zorundadır. Gündemindeki konularda veya disiplin dosyalarında eksiklik görüldüğü takdirde, eksik soruşturmanın tamamlanması için dosyayı ilgili odaya geri gönderebilir. Bu hususlar bir sonraki toplantıda öncelikle ele alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Disiplin Cezalarının Sicile İşlenmesi ve Sicilden Silinme Süreleri

Madde 36- Dişhekiminin aldığı disiplin cezaları sicil dosyasına işlenir, cezaların kesinleşme tarihinden itibaren uyarı ve kınama cezaları iki yıl; para cezaları dört yıl; meslekten geçici alıkonma cezaları on yıl geçtikten sonra sicilden silinir. Meslekten geçici alıkonma cezalarının sicilden silinmesinde, 3224 sayılı Kanunun Oda ve Birlik organlarına seçilme yasağı ile ilgili 33üncü maddesinin (b) bendi hükümleri saklıdır. Yeni cezaların alınması halinde, cezanın sicilden silinme süresinin başlangıcı son cezanın çektirilmesinden sonra başlar. Aynı suçun tekrarı halinde, ikinci kere verilen cezanın sicilden silinme süresi, bu maddenin birinci cümlesinde öngörülen sürenin iki katı olarak uygulanır.

Kayıtların Tutulması

Madde – 37. Açılan disiplin soruşturmaları sonunda verilecek kararlar sahifeleri önceden numaralanmış ve noterlikçe onaylanmış olan defterlere yazılır. Kararlar, yıllar itibariyle sıra numarası verilerek, düzenli bir biçimde yazılır.

Odalar, itiraz süresinin bitiminde, Birliğe gönderilecek disiplin dosyalarının, fotokopilerini, bir dizi pusulası da yaparak gönderirler.

Oda disiplin kurulu kararlarının fotokopilerini, o yılın sonunda Birliğe gönderilir ve Birlikçe arşivlenir.

Madde 38.- Aynı Yönetmeliğin 38inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 39- Aynı Yönetmeliğin 39uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 40- Aynı Yönetmeliğin 40ıncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

ALTINCI BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde – 41. 1/3/1987 tarihinde yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Yargılama Usulleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde – 1. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce 20/5/1991 tarihli ve 20876 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği’nin 6 ncı, değişik 7 inci, değişik 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde sayılan fiilleri işleyenler hakkında bu hükümlerde öngörülen cezalar uygulanır.

Yürürlük

Madde – 42. Bu yönetmelik, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde – 43. Bu yönetmelik hükümlerini Birlik ve Odaların Yönetim Kurulları yürütür.


[1] “asgari” ibaresi kaldırılmıştır RG-22/10/2013-28799
[2] f) Birlik’çe belirlenen asgari muayene ve tedavi ücreti tarifesindeki meblağların altında ücret almak, alınmasına göz yummak,
[3] i) 3224 sayılı Kanunun 42inci maddesinde belirtilen ikinci görev yasağı ve bildirim zorunluluğuna aykırı davranmak,
[4] a)Aynı ilde veya farklı illerde birden fazla özel sağlık kuruluşu açmak, birden fazla özel sağlık kuruluşunda çalışmak, başka bir özel sağlık kuruluşunda çalışan dişhekimini çalıştırmak,
[5] b) Görüşülen konuda soruşturmacı, tanık veya şikâyetçi olması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir